सुषमा राजू शिंदे

पत्ता-मु.पो.पाबळ, ता.शिरूर,जि.पुणे

१५ वी वाणिज्य

विज्ञान आश्रम पाबळ येथे संगणक प्रशिक्षण घेते आहे .

पिन कोड-४१२४०३