नाव -सावंत पूजा शांताराम .

शिक्षण - १४ वी वाणिज्य

पत्ता - मु .पो .पूर तालुका -खेड जिल्हा -पुणे