ज्योती विजय तोडकर

२९ मार्च २०१७ पासूनचा सदस्य

मी ज्योती विजय तोडकर.

पदवी शिक्षण भौतिकशास्त्र ह्या विषयातून पूर्ण केले आहे.

पत्ता -मु/पोस्ट-कौलगे.

तालुका-गड.