नाव- कुलश्री प्रकाश जोशी

पत्ता- मु.पो.-पाबळ, ता.-शिरूर, जिल्हा-पुणे

शिक्षण-१४वी वाणिज्य

विज्ञान आश्रम पाबळ येथे संगणकाचे प्रशिक्षण घेत आहे

पिन कोड-४१२४०३