माझे नाव कोमल संभुदास आहे.

ही व्यक्ती मूळ रूपात भारतीय आहे
This user has been on Wikipedia for 4 years, 9 months, and 10 days.