सत्यशोधक चळवळ या चळवळीची स्थापना महात्मा फुले यांनी केली.