संचप्रवाद ही गणिताची संचांचा अभ्यास करणारी एक शाखा आहे.