मुख्य मेनू उघडा

संचप्रवाद ही गणिताची संचांचा अभ्यास करणारी एक शाखा आहे.