आकडेवारी (माहिती) जमविणे, तिचे विश्लेषण करणे, निष्कर्ष/अनुमान काढणे, स्पष्टीकरण देणे आणि ती सारांश रूपात प्रस्तुत करणे यासंबधीचे शास्त्र म्हणजे संख्याशास्त्र.

जीवनातील जवळजवळ प्रत्येक क्षेत्रात संख्याशास्त्र उपयोगात येते

माहितीचे सामान्य वितरण (Normal Distribution)

इतिहाससंपादन करा

संख्याशास्त्रीय पद्धतीसंपादन करा

संख्याशास्त्राचे उपयोगसंपादन करा

संख्याशास्त्र चा उपयोग अजाणतेपणी आपण रोजच्या जीवनात करत असतो.जसे आई स्वयंपाक करताना शीता वरून भाताची परिक्षा करते.

संख्याशास्त्रीय गणन (Computing)संपादन करा

संख्याशास्त्राचे अनुप्रयोग करणरी इतर शाखासंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा