शाहीर परशुराम हे एक मराठी लावणीकार होते.

परशुरामांवरील पुस्तकेसंपादन करा

  • परशरामाच्या लावण्या (पुयवाणी प्रकाशन)