शहाजिरे

मसाल्याचा प्रकार

शहाजिरे एक प्रकारचा मसाल्याचा पदार्थ आहे.

शहाजिरे