शब्दांच्या जाती

मराठी व्याकरण प्रकार

मराठीत पुढीलप्रमाणे शब्दांच्या आठ जाती आहेत.

1.नाम (noun)

2.सर्वनाम (pronoun)

3.विशेषण (adjective)

4.क्रियापद (verb)

5.क्रियाविशेषण (adverb)

6.उभयान्वयी अव्यय (conjunction)

7.शब्दयोगी अव्यय (preposition)

8.केवलप्रयोगी अव्यय (exclamatory word)