मराठीत पुढीलप्रमाणे शब्दांच्या आठ जाती आहेत.

1नाम (noun)

2सर्वनाम (pronoun) 3विशेषण (adjective) 4क्रियापद (verb) 5क्रियाविशेषण (adverb) 6उभयान्वयी अव्यय (conjunction)

7शब्दयोगी अव्यय (prepositions) 8केवलप्रयोगी अव्यय (exclaimatorywords)