व्होल्ट हे विद्युत विभवांतर आणि विद्युतवाहक बल मोजण्याचे एस. आय. पद्धतीतील एकक आहे. याचे मापन व्होल्टमीटरने करतात.