फ्लाव्हियस व्हेलेन्टिनियानस (इ.स. ३२१ - नोव्हेंबर १७, इ.स. ३७५) हा इ.स. ३६४ पासून मृत्यूपर्यंत रोमन सम्राट होता.

व्हॅलेंटिनियन पहिला
रोमन सम्राट