विल्यम कॅव्हेन्डिश, डेव्हॉनशायरचा चौथा ड्यूक - भाषा