"मिडियाविकी:Vector.js" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

नारायम सेवा कार्यान्वित झाली झाली का ते तपसाण्यासाठी काढून टाकले.
छो (Bot: Security fix: protocol-relative URLs per https://meta.wikimedia.org/?oldid=3197161 (questions?).)
(नारायम सेवा कार्यान्वित झाली झाली का ते तपसाण्यासाठी काढून टाकले.)
 
/* Any JavaScript here will be loaded for users using the Vector skin */
/* importScriptURI("//mr.wikipedia.org/w/index.php?title=मिडियाविकी:monobook.js&action=raw&ctype=text/javascript"); */
/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */
 
/*
<nowiki><pre>
 
This script is a modified version of Alex benenson's cyrillic translitarator and this version was created by [[User:Peringz|Peringz]]
*/
var amhaHash='{"k":"क्","क् ":"क ","क्a":"क","कa":"का","क्i":"कि","क्I":"की","किi":"की","केe":"की","क्u":"कु","क्U":"कू","कोo":"कू","कुu":"कू","क्e":"के","कi":"कै","क्o":"को","कu":"कौ","क्:":"कः","क:":"कः","क्O":"कॉ","कॉM":"काँ","क्E":"कॅ","कॅM":"कँ","क्R":"कृ","कृu":"कृ","कृU":"कॄ","कृओo":"कृऊ","कृl":"कॢ","कॢu":"कॢ","कॢU":"कॣ","कॢओo":"कॢऊ","क्M":"कं","क्h":"ख्","ख् ":"ख ","ख्a":"ख","खa":"खा","ख्i":"खि","ख्I":"खी","खिi":"खिइ","खेe":"खी","ख्u":"खु","ख्U":"खू","खोo":"खू","खुu":"खू","ख्e":"खे","खi":"खै","ख्o":"खो","खu":"खौ","ख्:":"खः","ख:":"खः","ख्O":"खॉ","खॉM":"खाँ","ख्E":"खॅ","खॅM":"खँ","ख्R":"खृ","खृu":"खृ","खृU":"खॄ","खृओo":"खृऊ","ख्M":"खं","खृl":"खॢ","खॢu":"खॢ","खॢU":"खॣ","खॢओo":"खॢऊ",';
amhaHash+='"g":"ग्","ग् ":"ग ","ग्a":"ग","गa":"गा","ग्i":"गि","ग्I":"गी","गिi":"गी","गेe":"गी","ग्u":"गु","ग्U":"गू","गोo":"गू","गुu":"गू","ग्e":"गे","गi":"गै","ग्o":"गो","गu":"गौ","ग्:":"गः","ग:":"गः","ग्O":"गॉ","गॉM":"गाँ","ग्E":"गॅ","गॅM":"गँ","ग्R":"गृ","गृu":"गृ","गृU":"गॄ","गृओo":"गॄ","ग्M":"गं","गृl":"गॢ","गॢu":"गॢ","गॢU":"गॣ","गॢo":"गॣ","ग्h":"घ्","घ् ":"घ ","घ्a":"घ","घa":"घा","घ्i":"घि","घ्I":"घी","घिi":"घी","घेe":"घी","घ्u":"घु","घ्U":"घू","घोo":"घू","घुu":"घू","घ्e":"घे","घi":"घै","घ्o":"घो","घu":"घौ","घ्:":"घः","घ:":"घः","घ्O":"घॉ","घॉM":"घाँ","घ्E":"घॅ","घॅM":"घँ","घ्R":"घृ","घृu":"घृ","घृU":"घॄ","घृओo":"घॄ","घ्M":"घं","घृl":"घॢ","घॢu":"घॢ","घॢU":"घॣ","घॢओo":"घॣ","G":"ङ्","ङ्a":"ङ","ङa":"ङा","ङ्i":"ङि","ङ्I":"ङी","ङिi":"ङी","ङेe":"ङी","ङ्u":"ङु","ङ्U":"ङू","ङोo":"ङू","ङुu":"ङू","ङ्e":"ङे","ङi":"ङै","ङ्o":"ङो","ङu":"ङौ","ङ्:":"ङः","ङ:":"ङः","ङ्O":"ङॉ","ङॉM":"ङाँ","ङ्E":"ङॅ","ङॅM":"ङँ","ङ्R":"ङृ","ङृu":"ङृ","ङृU":"ङॄ","ङृओo":"ङॄ","ङ्M":"ङं","ङृl":"ङॢ","ङॢu":"ङॢ","ङॢU":"ङॣ","ङॢओo":"ङॣ",';
amhaHash+='"c":"च्","च् ":"च ","च्a":"च","चa":"चा","च्i":"चि","च्I":"ची","चिi":"ची","चेe":"ची","च्u":"चु","च्U":"चू","चोo":"चू","चुu":"चू","च्e":"चे","चi":"चै","च्o":"चो","चu":"चौ","च्:":"चः","च:":"चः","च्O":"चॉ","चॉM":"चाँ","च्E":"चॅ","चॅM":"चँ","च्R":"चृ","चृu":"चृ","चृU":"चॄ","चृओo":"चॄ","च्M":"चं","चृl":"चॢ","चॢu":"चॢ","चॢU":"चॣ","चॢओo":"चॣ",';
amhaHash+='"C":"छ्","च्ह्h":"छ्","छ्h":"छ्","छ् ":"छ ","छ्a":"छ","छa":"छा","छ्i":"छि","छ्I":"छी","छिi":"छी","छेe":"छी","छ्u":"छु","छ्U":"छू","छोo":"छू","छुu":"छू","छ्e":"छे","छi":"छै","छ्o":"छो","छu":"छौ","छ्:":"छः","छ:":"छः","छ्O":"छॉ","छॉM":"छाँ","छ्E":"छॅ","छॅM":"छँ","छ्R":"छृ","छृu":"छृ","छृU":"छॄ","छृओo":"छॄ","छ्M":"छं","छृl":"छॢ","छॢu":"छॢ","छॢU":"छॣ","छॢओo":"छॣ",';
amhaHash+='"j":"ज्","ज् ":"ज ","ज्a":"ज","जa":"जा","ज्i":"जि","ज्I":"जी","जिi":"जी","जेe":"जी","ज्u":"जु","ज्U":"जू","जोo":"जू","जुu":"जू","ज्e":"जे","जi":"जै","ज्o":"जो","जu":"जौ","ज्:":"जः","ज:":"जः","ज्O":"जॉ","जॉM":"जाँ","ज्E":"जॅ","जॅM":"जँ","ज्R":"जृ","जृu":"जृ","जृU":"जॄ","जृओo":"जॄ","ज्M":"जं","जृl":"जॢ","जॢu":"जॢ","जॢU":"जॣ","जॢओo":"जॣ","ज्h":"झ्","झ् ":"झ ","झ्a":"झ","झa":"झा","झ्i":"झि","झ्I":"झी","झिi":"झी","झेe":"झी","झ्u":"झु","झ्U":"झू","झोo":"झू","झुu":"झू","झ्e":"झे","झi":"झै","झ्o":"झो","झu":"झौ","झ्:":"ञः","झ्a:":"झः","झ्O":"झॉ","झॉM":"झाँ","झ्E":"झॅ","झॅM":"झँ","झ्R":"झृ","झृu":"झृ","झृU":"झॄ","झृओo":"झॄ","झ्M":"झं","झृl":"झॢ","झॢu":"झॢ","झॢU":"झॣ","झॢओo":"झॣ",';
amhaHash+='"z":"झ्","झ:":"झः","Z":"झ्","Y":"ञ्","ञ् ":"ञ ","ञ्a":"ञ","ञa":"ञा","ञ्i":"ञि","ञ्I":"ञी","ञिi":"ञी","ञेe":"ञी","ञ्u":"ञु","ञ्U":"ञू","ञोo":"ञू","ञुu":"ञू","ञ्e":"ञे","ञi":"ञै","ञ्o":"ञो","ञu":"ञौ","ञ:":"ञः","ञ्O":"ञॉ","ञॉM":"ञाँ","ञ्E":"ञॅ","ञॅM":"ञँ","ञ्R":"ञृ","ञृu":"ञृ","ञृU":"ञॄ","ञृओo":"ञॄ","ञ्M":"ञं","ञृl":"ञॢ","ञॢu":"ञॢ","ञॢU":"ञॣ","ञॢओo":"ञॣ",';
amhaHash+='"T":"ट्","ट् ":"ट ","ट्a":"ट","टa":"टा","ट्i":"टि","ट्I":"टी","टिi":"टी","टेe":"टी","ट्u":"टु","ट्U":"टू","टोo":"टू","टुu":"टू","ट्e":"टे","टi":"टै","ट्o":"टो","टu":"टौ","ट्:":"टः","ट:":"टः","ट्O":"टॉ","टॉM":"टाँ","ट्E":"टॅ","टॅM":"टँ","ट्R":"टृ","टृu":"टृ","टृU":"टॄ","टृओo":"टॄ","ट्M":"टं","टृl":"टॢ","टॢu":"टॢ","टॢU":"टॣ","टॢओo":"टॣ","ट्h":"ठ्","ठ् ":"ठ ","ठ्a":"ठ","ठa":"ठा","ठ्i":"ठि","ठ्I":"ठी","ठिi":"ठी","ठेe":"ठी","ठ्u":"ठु","ठ्U":"ठू","ठोo":"ठू","ठुu":"ठू","ठ्e":"ठे","ठi":"ठै","ठ्o":"ठो","ठu":"ठौ","ठ्:":"ठः","ठ्a:":"ठः","ठ्O":"ठॉ","ठॉM":"ठाँ","ठ्E":"ठॅ","ठॅM":"ठँ","ठ्R":"ठृ","ठृu":"ठृ","ठृU":"ठॄ","ठृओo":"ठॄ","ठ्M":"ठं","ठृl":"ठॢ","ठॢu":"ठॢ","ठॢU":"ठॣ","ठॢओo":"ठॣ",';
amhaHash+='"D":"ड्","ड् ":"ड ","ड्a":"ड","डa":"डा","ड्i":"डि","ड्I":"डी","डिi":"डी","डेe":"डी","ड्u":"डु","ड्U":"डू","डोo":"डू","डुu":"डू","ड्e":"डे","डi":"डै","ड्o":"डो","डu":"डौ","ड्:":"डः","ड:":"डः","ड्O":"डॉ","डॉM":"ऑाँ","ड्E":"डॅ","डॅM":"डँ","ड्R":"डृ","डृu":"डृ","डृU":"डॄ","डृओo":"डॄ","ड्M":"डं","डृl":"डॢ","डॢu":"डॢ","डॢU":"डॣ","डॢओo":"डॣ","ड्h":"ढ्","ढ् ":"ढ ","ढ्a":"ढ","ढa":"ढा","ढ्i":"ढि","ढ्I":"ढी","ढिi":"ढी","ढेe":"ढी","ढ्u":"ढु","ढ्U":"ढू","ढोo":"ढू","ढुu":"ढू","ढ्e":"ढे","ढi":"ढै","ढ्o":"ढो","ढu":"ढौ","ढ्:":"ढः","ढ्a:":"ढः","ढ्O":"ढॉ","ढॉM":"ढाँ","ढ्E":"ढॅ","ढॅM":"ढँ","ढ्R":"ढृ","ढृu":"ढृ","ढृU":"ढॄ","ढृओo":"ढॄ","ढ्M":"ढं","ढृl":"ढॢ","ढॢu":"ढॢ","ढॢU":"ढॣ","ढॢओo":"ढॣ",';
amhaHash+='"N":"ण्","ण् ":"ण ","ण्a":"ण","णa":"णा","ण्i":"णि","ण्I":"णी","णिi":"णी","णेe":"णी","ण्u":"णु","ण्U":"णू","णोo":"णू","णुu":"णू","ण्e":"णे","णi":"णै","ण्o":"णो","णu":"णौ","ण्:":"णः","ण:":"णः","ण्O":"णॉ","णॉM":"णाँ","ण्E":"णॅ","णॅM":"णँ","ण्R":"णृ","णृu":"णृ","णृU":"णॄ","णृओo":"णॄ","ण्M":"णं","णृl":"णॢ","णॢu":"णॢ","णॢU":"णॣ","णॢओo":"णॣ",';
amhaHash+='"t":"त्","त् ":"त ","त्a":"त","तa":"ता","त्i":"ति","त्I":"ती","तिi":"ती","तेe":"ती","त्u":"तु","त्U":"तू","तोo":"तू","तुu":"तू","त्e":"ते","तi":"तै","त्o":"तो","तu":"तौ","त्:":"तः","त:":"तः","त्O":"तॉ","तॉM":"ताँ","त्E":"तॅ","तॅM":"तँ","त्R":"तृ","तृu":"तृ","तृU":"तॄ","तृओo":"तॄ","त्M":"तं","तृl":"तॢ","तॢu":"तॢ","तॢU":"तॣ","तॢओo":"तॣ","त्h":"थ्","थ् ":"थ ","थ्a":"थ","थa":"था","थ्i":"थि","थ्I":"थी","थिi":"थी","थेe":"थी","थ्u":"थु","थ्U":"थू","थोo":"थू","थुu":"थू","थ्e":"थे","थi":"थै","थ्o":"थो","थu":"थौ","थ्:":"थः","थ्a:":"थः","थ्O":"थॉ","थॉM":"थाँ","थ्E":"थॅ","थॅM":"थँ","थ्R":"थृ","थृu":"थृ","थृU":"थॄ","थृओo":"थॄ","थ्M":"थं","थृl":"थॢ","थॢu":"थॢ","थॢU":"थॣ","थॢओo":"थॣ",';
amhaHash+='"d":"द्","द् ":"द ","द्a":"द","दa":"दा","द्i":"दि","द्I":"दी","दिi":"दी","देe":"दी","द्u":"दु","द्U":"दू","दोo":"दू","दुu":"दू","द्e":"दे","दi":"दै","द्o":"दो","दu":"दौ","द्:":"दः","द:":"दः","द्O":"दॉ","दॉM":"दाँ","द्E":"दॅ","दॅM":"दँ","द्R":"दृ","दृu":"दृ","दृU":"दॄ","दृओo":"दॄ","द्M":"दं","दृl":"दॢ","दॢu":"दॢ","दॢU":"दॣ","दॢओo":"दॣ","द्n":"द्न्","द्न्y":"ज्ञ्","द्h":"ध्","ध् ":"ध ","ध्a":"ध","धa":"धा","ध्i":"धि","ध्I":"धी","धिi":"धी","धेe":"धी","ध्u":"धु","ध्U":"धू","धोo":"धू","धुu":"धू","ध्e":"धे","धi":"धै","ध्o":"धो","धu":"धौ","ध्:":"धः","ध्a:":"धः","ध्O":"धॉ","धॉM":"धाँ","ध्E":"धॅ","धेM":"धँ","ध्R":"धृ","धृu":"धृ","धृU":"धॄ","धृओo":"धॄ","ध्M":"धं","धृl":"धॢ","धॢu":"धॢ","धॢU":"धॣ","धॢओo":"धॣ",';
amhaHash+='"n":"न्","न् ":"न ","न्a":"न","नa":"ना","न्i":"नि","न्I":"नी","निi":"नी","नेe":"नी","न्u":"नु","न्U":"नू","नोo":"नू","नुu":"नू","न्e":"ने","नi":"नै","न्o":"नो","नu":"नौ","न्:":"नः","न:":"नः","न्O":"नॉ","नॉM":"नाँ","न्E":"नॅ","नॅM":"नँ","न्R":"नृ","नृu":"नृ","नृU":"नॄ","नृओo":"नॄ","न्M":"नं","नृl":"नॢ","नॢu":"नॢ","नॢU":"नॣ","नॢओo":"नॣ",';
amhaHash+='"p":"प्","प् ":"प ","प्a":"प","पa":"पा","प्i":"पि","प्I":"पी","पिi":"पी","पेe":"पी","प्u":"पु","प्U":"पू","पोo":"पू","पुu":"पू","प्e":"पे","पi":"पै","प्o":"पो","पu":"पौ","प्:":"पः","प:":"पः","प्O":"पॉ","पॉM":"पाँ","प्E":"पॅ","पॅM":"पँ","प्R":"पृ","पृu":"पृ","पृU":"पॄ","पृओo":"पॄ","प्M":"पं","पृl":"पॢ","पॢu":"पॢ","पॢU":"पॣ","पॢओo":"पॣ",';
amhaHash+='"P":"प्","प् ":"प ","प्a:":"पः","प्h":"फ्","फ्a":"फ","फa":"फा","फ्i":"फि","फ्I":"फी","फिi":"फी","फ्ee":"फी","फ्u":"फु","फ्U":"फू","फोo":"फू","फ्uu":"फू","फ्e":"फे","फi":"फै","फ्o":"फो","फu":"फौ","फ्:":"फः","फ्a:":"फः","फ्O":"फॉ","फॉM":"फाँ","फ्E":"फॅ","फॅM":"फँ","फ्R":"फृ","फृu":"फृ","फृU":"फॄ","फृओo":"फॄ","फ्M":"फं","फृl":"फॢ","फॢu":"फॢ","फॢU":"फॣ","फॢओo":"फॣ",';
amhaHash+='"f":"फ्","F":"फ्","b":"ब्","ब् ":"ब ","ब्a":"ब","बa":"बा","ब्i":"बि","ब्I":"बी","बिi":"बी","बेe":"बी","ब्u":"बु","ब्U":"बू","बोo":"बू","बुu":"बू","ब्e":"बे","बi":"बै","ब्o":"बो","बu":"बौ","ब्:":"बः","ब:":"बः","ब्O":"बॉ","बॉM":"बाँ","ब्E":"बॅ","बॅM":"बँ","ब्R":"बृ","बृu":"बृ","बृU":"बॄ","बृओo":"बॄ","ब्M":"बं","बृl":"बॢ","बॢu":"बॢ","बॢU":"बॣ","बॢओo":"बॣ",';
amhaHash+='"B":"भ्","ब्h":"भ्","भ् ":"भ ","भ्a":"भ","भa":"भा","भ्i":"भि","भ्I":"भी","भिi":"भी","भेe":"भी","भ्u":"भु","भ्U":"भू","भोo":"भू","भुu":"भू","भ्e":"भे","भi":"भै","भ्o":"भो","भu":"भौ","भ्:":"भः","भ्a:":"भः","भ्O":"भॉ","भॉM":"भाँ","भ्E":"भॅ","भॅM":"भँ","भृ":"भृ","भृu":"भृ","भृU":"भॄ","भृओo":"भॄ","भ्M":"भं","भृl":"भॢ","भॢu":"भॢ","भॢU":"भॣ","भॢओo":"भॣ","U092DU094D":"भ्",';
amhaHash+='"m":"म्","म् ":"म ","म्a":"म","मa":"मा","म्i":"मि","म्I":"मी","मिi":"मी","मेe":"मी","म्u":"मु","म्U":"मू","मोo":"मू","मुu":"मू","म्e":"मे","मi":"मै","म्o":"मो","मu":"मौ","म्:":"मः","म:":"मः","म्O":"मॉ","मॉM":"माँ","म्E":"मॅ","मॅM":"मँ","म्R":"मृ","मृu":"मृ","मृU":"मॄ","मृओo":"मॄ","म्M":"मं","मृl":"मॢ","मॢu":"मॢ","मॢU":"मॣ","मॢओo":"मॣ",';
amhaHash+='"y":"य्","य् ":"य ","य्a":"य","यa":"या","य्i":"यि","य्I":"यी","यिi":"यी","येe":"यी","य्u":"यु","य्U":"यू","योo":"यू","युu":"यू","य्e":"ये","यi":"यै","य्o":"यो","यu":"यौ","य्:":"यः","य:":"यः","य्O":"यॉ","यॉM":"याँ","य्E":"यॅ","यॅM":"यँ","य्R":"यृ","यृu":"यृ","यृU":"यॄ","यृओo":"यॄ","य्M":"यं","यृl":"यॢ","यॢu":"यॢ","यॢU":"यॣ","यॢओo":"यॣ",';
amhaHash+='"r":"र्","र्r":"र्‍","र् ":"र ","र्a":"र","रa":"रा","र्i":"रि","र्I":"री","रिi":"री","रेe":"री","र्u":"रु","र्U":"रू","रोo":"रू","रुu":"रू","र्e":"रे","रi":"रै","र्o":"रो","रu":"रौ","र्:":"रः","र:":"रः","र्O":"रॉ","रॉM":"राँ","र्E":"रॅ","रॅM":"रँ","र्M":"रं","रॢ":"रॢ","रॢu":"रॢ","रॢU":"रॣ","रॢओo":"रॣ","र्R":"रृ","रृu":"रृ","रृU":"रॄ","रृओo":"रॄ",';
amhaHash+='"l":"ल्","ल्a":"ल","ल् ":"ल ","लa":"ला","ल्i":"लि","ल्I":"ली","लिi":"ली","लेe":"ली","ल्u":"लु","ल्U":"लू","लोo":"लू","लुu":"लू","ल्e":"ले","लi":"लै","ल्o":"लो","लu":"लौ","ल्:":"लः","ल:":"लः","ल्O":"लॉ","लॉM":"लाँ","ल्E":"लॅ","लॅM":"लँ","ल्R":"लृ","लृu":"लृ","लृU":"लॄ","लृओo":"लॄ","ल्M":"लं","लृl":"लॢ","लॢu":"लॢ","लॢU":"लॣ","लॢओo":"लॣ",';
amhaHash+='"v":"व्","व् ":"व ","व्a":"व","वa":"वा","व्i":"वि","व्I":"वी","विi":"वी","वेe":"वी","व्u":"वु","व्U":"वू","वोo":"वू","वुu":"वू","व्e":"वे","वi":"वै","व्o":"वो","वu":"वौ","व्:":"वः","व:":"वः","व्O":"वॉ","वॉM":"वाँ","व्E":"वॅ","वॅM":"वँ","व्R":"वृ","वृu":"वृ","वृU":"वॄ","वृओo":"वृU","व्M":"वं","वृl":"वॢ","\u0935\u0962u":"वॢ","\u0935\u0962U":"वॣ","\u0935\u0962ओo":"वॣ",';
amhaHash+='"V":"व्","w":"व्","W":"व्","स्h":"श्","श् ":"श ","श्a":"श","शa":"शा","श्i":"शि","श्I":"शी","शिi":"शी","शेe":"शी","श्u":"शु","श्U":"शू","शोo":"शू","शुu":"शू","श्e":"शे","शi":"शै","श्o":"शो","शu":"शौ","श्:":"शः","श्a:":"शः","श्O":"शॉ","शॉM":"शाँ","श्E":"शॅ","शॅM":"शँ","श्rR":"शरृ","शरृu":"शरृ","शरृU":"शरॄ","शरृoo":"शरॄ","श्R":"शृ","शृu":"शृ","शृU":"शॄ","शृओo":"शॄ","श्M":"शं","शृl":"शॢ","शॢu":"शॢ","शॢU":"शॣ","शॢओo":"शॣ","श्h":"ष्","ष् ":"ष ","ष्a":"ष","षa":"षा","ष्i":"षि","ष्I":"षी","षिi":"षी","षेe":"षी","ष्u":"षु","ष्U":"षू","षोo":"षू","षुu":"षू","ष्e":"षे","षi":"षै","ष्o":"षो","षu":"षौ","ष्:":"षः","ष:":"षः","ष्O":"षॉ","षॉM":"षाँ","ष्E":"षॅ","षॅM":"षँ","ष्R":"षृ","षृu":"षृ","षृU":"षॄ","षृओo":"षॄ","ष्M":"षं","षृl":"षॢ","षॢu":"षॢ","षॢU":"षॣ","षॢओo":"षॣ","ष्h":"ष्",';
amhaHash+='"s":"स्","स् ":"स ","स्a":"स","सa":"सा","स्i":"सि","स्I":"सी","सिi":"सी","सेe":"सी","स्u":"सु","स्U":"सू","सोo":"सू","सुu":"सू","स्e":"से","सi":"सै","स्o":"सो","सu":"सौ","स:":"सः","सा:":"सः","स्O":"सॉ","सॉM":"साँ","स्E":"सॅ","सॅM":"सँ","स्R":"सृ","सृu":"सृ","सृU":"सॄ","सृओo":"सॄ","स्M":"सं","सृl":"सॢ","सॢu":"सॢ","सॢU":"सॣ","सॢओo":"सॣ",';
amhaHash+='"S":"श्","h":"ह्","ह् ":"ह ","ह्a":"ह","हa":"हा","ह्i":"हि","ह्I":"ही","हिi":"ही","हेe":"ही","ह्u":"हु","ह्U":"हू","होo":"हू","हुu":"हू","ह्e":"हे","हi":"है","ह्o":"हो","हu":"हौ","ह्:":"हः","ह:":"हः","ह्O":"हॉ","हॉM":"हाँ","ह्E":"हॅ","हॅM":"हँ","ह्R":"हृ","हृu":"हृ","हृU":"हॄ","हृओo":"हॄ","ह्M":"हं","हृl":"हॢ","हॢu":"हॢ","हॢU":"हॣ","हॢओo":"हॣ",';
amhaHash+='"L":"ळ्","ळ्a":"ळ","ळa":"ळा","ळ्i":"ळि","ळ्I":"ळी","ळिi":"ळी","ळेe":"ळी","ळ्u":"ळु","ळ्U":"ळू","ळोo":"ळू","ळुu":"ळू","ळ्e":"ळे","ळi":"ळै","ळ्o":"ळो","ळu":"ळौ","ळ्:":"ळः","ळ:":"ळः","ळ्O":"ळॉ","ळॉM":"ळाँ","ळ्E":"ळॅ","ळॅM":"ळँ","ळ्R":"ळृ","ळृu":"ळृ","ळृU":"ळॄ","ळृओo":"ळॄ","ळ्M":"ळं","ळृl":"ळॢ","ळॢu":"ळॢ","ळॢU":"ळॣ","ळॢओo":"ळॣ",';
amhaHash+='"x":"क्ष्","क्ष् ":"क्ष ","क्ष्a":"क्ष","क्षa":"क्षा","क्ष्i":"क्षि","क्ष्I":"क्षी","क्षिi":"क्षी","क्षेe":"क्षी","क्ष्u":"क्षु","क्ष्U":"क्षू","क्षोo":"क्षू","क्षुu":"क्षू","क्ष्e":"क्षे","क्षi":"क्षै","क्ष्o":"क्षो","क्षu":"क्षौ","क्ष्:":"क्षः","क्ष:":"क्षः","क्ष्O":"क्षॉ","क्षॉM":"क्षाँ","क्ष्E":"क्षॅ","क्षॅM":"क्षँ","क्ष्R":"क्षृ","क्षृu":"क्षृ","क्षृU":"क्षॄ","क्षृओo":"क्षॄ","क्ष्M":"क्षं","क्षृl":"क्षॢ","क्षॢu":"क्षॢ","क्षॢU":"क्षॣ","क्षॢओo":"क्षॣ",';
amhaHash+='"X":"क्ष्","़n":"ज्ञ्","ङ्y":"ज्ञ्","ज्ञ्a":"ज्ञ","ज्ञ् ":"ज्ञ ","ज्ञa":"ज्ञा","ज्ञ्i":"ज्ञि","ज्ञ्I":"ज्ञी","ज्ञिi":"ज्ञी","ज्ञेe":"ज्ञी","ज्ञ्u":"ज्ञु","ज्ञ्U":"ज्ञू","ज्ञोo":"ज्ञू","ज्ञुu":"ज्ञू","ज्ञ्e":"ज्ञे","ज्ञi":"ज्ञै","ज्ञ्o":"ज्ञो","ज्ञu":"ज्ञौ","ज्ञ्:":"ज्ञः","ज्ञ्a:":"ज्ञः","ज्ञ्O":"ज्ञॉ","ज्ञॉM":"ज्ञाँ","ज्ञ्E":"ज्ञॅ","ज्ञॅM":"ज्ञँ","ज्ञ्R":"ज्ञृ","ज्ञृu":"ज्ञृ","ज्ञृU":"ज्ञॄ","ज्ञृओo":"ज्ञॄ","ज्ञ्M":"ज्ञं","ज्ञृl":"ज्ञॢ","ज्ञॢu":"ज्ञॢ","ज्ञॢU":"ज्ञॣ","ज्ञॢओo":"ज्ञॣ",';
amhaHash+='"ड्D":"ड़्","ड़्a":"ड़","ड़a":"ड़ा","ड़्i":"ड़ि","ड़्I":"ड़ी","ड़िi":"ड़ी","ड़ेe":"ड़ी","ड़्u":"ड़ु","ड़्U":"ड़ू","ड़ोo":"ड़ू","ड़ुu":"ड़ू","ड़्e":"ड़े","ड़i":"ड़ै","ड़्o":"ड़ो","ड़u":"ड़ौ","ड़्:":"ड़ः","ड़a:":"ड़:","ड़्O":"ड़ॉ","ड़ॉM":"ड़ॉं","ड़्E":"ड़ॅ","ड़ॅM":"ड़ॅं","ड़्M":"ड़ं",';
amhaHash+='"a":"अ","ऑm":"ॐ","अa":"आ","A":"आ","i":"इ","I":"ई","इi":"ई","एe":"ऐ","u":"उ","उu":"ऊ","U":"ऊ","ओo":"औ","e":"ए","अi":"ऐ","o":"ओ","अu":"औ","H":"ः","M":"ं","ंM":"ँ","E":"अ‍ॅ","अ‍ॅM":"अँ","O":"ऑ","ऑM":"आँ","आU":"ऑ","ऋl":"ॡ","ॡu":"ॡ","R":"ऋ","ऋi":"ऋ","ऋu":"ऋ","ऋU":"ॠ","ऋओo":"ॠ","ऋI":"ॠ","ऋइi":"ॠ","अ~":"ऽ","ःH":"‌","q":"॑","॑q":"॒","Q":"॓","॓Q":"॔","J":"़","K":"़","C":"॰","z":"।",".":".","।.":"॥","0":"०","1":"१","2":"२","3":"३","4":"४","5":"५","6":"६","7":"७","8":"८","9":"९"}';
 
// for compatibility with bookmarklets
function cyr_translit(src) {
return to_cyrillic(src);
}
 
var conversionHash = undefined;
var maxcyrlength = 0;
 
function getConversionHash() {
if (conversionHash == undefined) {
conversionHash = eval("("+amhaHash+")");
maxcyrlength=6;
}
 
return conversionHash;
}
 
function to_cyrillic(src, output, chunks) {
if (src == undefined || src == "" || src == null)
return src;
if (output == undefined)
output = new String();
 
var hash = getConversionHash();
var location = 0;
while (location < src.length) {
var len = Math.min(maxcyrlength, src.length - location);
var arr = undefined;
var sub;
while (len > 0) {
sub = src.substr(location, len);
arr = hash[sub];
if (arr != undefined)
break;
else
len--;
}
// need this for translit on the fly
if (chunks != undefined)
chunks[chunks.length] = sub;
if (arr == undefined) {
output += sub;
location ++;
}
else {
 
// case analysis
var newChar = arr;
if (sub.toLowerCase() == sub.toUpperCase() && arr.length > 1 && arr[1] && (newChar.toUpperCase() != newChar.toLowerCase())) {
// need translit hash to determine if previous character (and possibly the one before it)
// were converted and are in upper case
// set prevDud to true previous is not a translated character or simply a blank
// set prevCap to true if previous was translated and was upper case
 
var prevCh = output.length == 0 ? null : output.substr(output.length - 1, 1);
var prevDud = !prevCh || !getTranslitString(prevCh);
var prevCap = (!prevDud && prevCh == prevCh.toUpperCase());
 
// sub is caseless but result isn't. case will depend on lookbehind and lookahead
if (prevDud || !prevCap) {
output += newChar.toLowerCase();
prevCap = false;
}
else {
var next = " ";
if (location + len < src.length)
next = src.substr(location + len, 1);
 
if (next != next.toUpperCase() && next == next.toLowerCase() ) {
//next is lowercase (and not caseless)
output += newChar.toLowerCase();
}
else if (next == next.toUpperCase() && next != next.toLowerCase() ) {
// next is uppercase (and not caseless)
output += newChar.toUpperCase();
}
else {
// next is caseless. output case determined by the case of output[length - 2]
var pprevCh = output.length == 1 ? null : output.substr(output.length - 2, 1);
var pprevDud = !pprevCh || !getTranslitString(pprevCh);
if (!pprevDud && (pprevCh == pprevCh.toUpperCase())) {
//pre-prev is in upper case. output is also uppercase
output += newChar.toUpperCase();
}
else {
output += newChar.toLowerCase();
}
}
}
}
else if ((sub.toLowerCase() == sub.toUpperCase()) && (arr.length < 2 || !arr[1])) {
// literal treatment of newChar
output += newChar;
 
}
else if (sub != sub.toLowerCase()) {
// sub not all-lowercase
output += newChar.toUpperCase();
}
else {
// sub is lowercase
output += newChar.toLowerCase();
}
location += len;
}
}
return output;
}
 
 
 
function convertIt(src,converter){
var resultbuffer="";
for(var i=0;i<src.length;i++){
resultbuffer=converter(resultbuffer+src[i]);
}
return converter(resultbuffer);
 
}
 
 
 
var translitHash = undefined;
 
function initTranslit() {
if (translitHash == undefined) {
translitHash = new Array();
 
for (var i = 0; i < conversionHash.length; i++) {
var ch = conversionHash[i][1];
// if the translit string is not caseless, convert cyr string to upper case
// otherwise maintain its case
if (conversionHash[i][0].toUpperCase() != conversionHash[i][0].toLowerCase())
ch = ch.toUpperCase();
if (translitHash[ch] == undefined)
translitHash[ch] = conversionHash[i][0];
}
}
}
 
 
 
 
//-- translit on-the-fly --
 
function replaceValue(node, value, stepback) {
if (stepback == undefined)
stepback = 0;
if (isExplorer()) {
var range = document.selection.createRange();
range.moveStart("character", -stepback);
range.text = value;
range.collapse(false);
range.select();
}
else {
var scrollTop = node.scrollTop;
var cursorLoc = node.selectionStart;
node.value = node.value.substring(0, node.selectionStart - stepback) + value +
node.value.substring(node.selectionEnd, node.value.length);
node.scrollTop = scrollTop;
node.selectionStart = cursorLoc + value.length - stepback;
node.selectionEnd = cursorLoc + value.length - stepback;
}
}
 
 
// compare positions
function positionIsEqual(other) {
if (isExplorer())
return this.position.isEqual(other.position);
else
return this.position == other.position;
}
 
function Position(node) {
if (node.selectionStart != undefined)
this.position = node.selectionStart;
else if (document.selection && document.selection.createRange())
this.position = document.selection.createRange();
this.isEqual = positionIsEqual;
}
 
function resetState() {
this.position = new Position(this.node);
this.transBuffer = "";
this.cyrBuffer = "";
}
 
function StateObject(node) {
this.node = node;
this.reset = resetState;
this.cyrBuffer = "";
this.transBuffer = "";
this.position = new Position(node);
}
 
 
var stateHash = new Array();
 
function isExplorer() {
return (document.selection != undefined && document.selection.createRange().isEqual != undefined);
}
 
function pressedKey(event) {
if (isExplorer())
return event.keyCode;
else
return event.which;
}
 
function transliterateKey(event) {
/*
if ((event.keyCode == 255 && event.charCode > 0) || event.keyCode == 8) {
return;
}
*/
if (event == undefined)
event = window.event;
var node = null;
if (event.target) {
node = event.target;
}
else if (event.srcElement) {
node = event.srcElement;
}
// initialize state
var state = stateHash[node];
if (state == null) {
state = new StateObject(node);
stateHash[node] = state;
}
if ( (pressedKey(event) > 20) && !event.ctrlKey && !event.altKey && !event.metaKey) {
 
var c = String.fromCharCode(pressedKey(event));
 
// process input
var result = process_translit(state, c);
// finish up
if (c != result.out || result.replace != 0) {
if (isExplorer())
event.returnValue = false;
else
event.preventDefault();
replaceValue(node, result.out, result.replace);
state.position = new Position(node);
 
}
}
}
 
function TranslitResult() {
this.out = "";
this.replace = 0;
}
 
function process_translit(state, c) {
// reset state if position changed
if (!state.position.isEqual(new Position(state.node)))
state.reset();
var result = new TranslitResult();
// initial backbuffer. Add to it as characters are converted
var backbuffer = getBackBuffer(state.node, state.cyrBuffer.length, 2);
var chunks = new Array();
state.transBuffer = state.transBuffer+ c
 
var str = to_cyrillic(state.cyrBuffer+c, backbuffer, chunks);
 
// remove backbuffer from output
str = str.substr(backbuffer.length);
result.out = str;
/* str is now left alone - it has the output matching contents of chunks and
will be used to reinitialize backbuffers, along with chunks and state.transBuffer
*/
// get the difference between state.cyrBuffer and output
for (var i = 0; i < Math.min(state.cyrBuffer.length, result.out.length); i++) {
if (state.cyrBuffer.substr(i, 1) != result.out.substr(i, 1)) {
result.replace = state.cyrBuffer.length - i;
result.out = result.out.substr(i);
break;
}
}
if (result.replace == 0) {
if(result.out.length<state.cyrBuffer.length)
result.replace=state.cyrBuffer.length- result.out.length;
result.out = result.out.substr(Math.min(state.cyrBuffer.length, result.out.length));
// result.out+="\u0008"
}
// update state: backbuffer, bufferArray
if (chunks.length > 0 && chunks[chunks.length - 1] == result.out.substr(result.out.length - 1)) {
// no convertion took place, reset state
state.reset();
}
else {
while (state.transBuffer.length > maxcyrlength) {
state.transBuffer = state.transBuffer.substr(chunks[0].length);
chunks.shift();
str = str.substr(1);
}
state.cyrBuffer = str;
}
return result;
}
 
function getBackBuffer(node, offset, count) {
if (isExplorer()) { //.tagName.toUpperCase() == "EDITOR") {
var range = document.selection.createRange();
range.moveStart("character", -offset);
var result = range.text.substr(-count);
if (!result)
result = "";
return result;
 
} else {
return node.value.substring(0, node.selectionStart - offset).substr(-count);
}
}
 
// need this for bookmarklets
function getSelectedNode() {
if (document.activeElement)
return document.activeElement;
else
if (window.getSelection && window.getSelection() && window.getSelection().rangeCount > 0) {
var range = window.getSelection().getRangeAt(0);
if (range.startContainer && range.startContainer.childNodes && range.startContainer.childNodes.length > range.startOffset)
return range.startContainer.childNodes[range.startOffset]
}
return null;
}
 
function toggleCyrMode() {
var node = getSelectedNode();
if (node) {
if (stateHash[node]) {
if (removeKeyEventListener(node))
delete stateHash[node];
}
else {
if (addKeyEventListener(node))
stateHash[node] = new StateObject(node);
}
}
}
 
function addKeyEventListener(node) {
if (node.addEventListener)
node.addEventListener("keypress", transliterateKey, false);
else if (node.attachEvent)
node.attachEvent("onkeypress", transliterateKey);
else return false;
return true;
}
function removeKeyEventListener(node) {
if (node.removeEventListener)
node.removeEventListener("keypress", transliterateKey, false);
else if (node.detachEvent)
node.detachEvent("onkeypress", transliterateKey);
else return false;
return true;
}
 
function getSelectedText() {
if (isExplorer()) {
return document.selection.createRange().text;
}
else {
var node = getSelectedNode();
if (node && node.value && node.selectionStart != undefined && node.selectionEnd != undefined)
return node.value.substring(node.selectionStart, node.selectionEnd);
}
return "";
}
 
 
/* calling functions */
 
function addLoadEvent(func) {
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", func, false);
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", func);
}
 
function addTranslit(editForm,textBox) {
checkrt(editForm); // check for translit support
 
if (textBox.addEventListener)
textBox.addEventListener("keypress", processKeys, false);
else if (textBox.attachEvent)
textBox.attachEvent("onkeypress", processKeys);
}
 
function addTextEvent() {
 
///////
if(lija_getCookie('hiWikiTranslit')!=null && lija_getCookie('hiWikiTranslit')!="")
realTime=(lija_getCookie('hiWikiTranslit')=="true")?true:false;
//////
 
var editForm =document.getElementById('editform');
if(editForm != null) {
var textBox=document.getElementById('wpTextbox1');
var textSummary = document.getElementById('wpSummary');
addTranslit(editForm,textBox);
addCheckbox(editForm,textBox );
if(textSummary) { addTranslit(editForm,textSummary); }
}
 
//സേർച്ച്ബോക്സിനു മുകളിലായി "മലയാളത്തിലെഴുതുക" എന്ന ചെക്ക്ബോക്സ് ചേർക്കുവാൻ
//പരിപാലകൻ : [[User:Sadik Khalid]] (sadik.khalid@gmail.com)
//********************* ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു **********************************
var firstone =document.getElementById('p-search');
if(firstone!= null) {
try
{
var nextone=document.getElementById('h5');
 
var chkboxelement = document.createElement("input");
chkboxelement.setAttribute("type","checkbox");
chkboxelement.setAttribute("id","realtime");
chkboxelement.style.position ="relative";
chkboxelement.style.left=".5em";
chkboxelement.style.top="-4em";
 
if (chkboxelement.addEventListener)
chkboxelement.addEventListener("click", rtClick, false);
else if (chkboxelement.attachEvent)
chkboxelement.attachEvent("onclick", rtClick);
var chkboxlabel = document.createElement('chkboxlabel');
chkboxlabel.style.fontSize = '.75em';
chkboxlabel.style.fontWeight = 'bold';
chkboxlabel.style.position ="relative";
chkboxlabel.style.left="1em";
chkboxlabel.style.top="-4.5em"
 
var linktohelp = document.createElement ('a')
linktohelp.href= "//mr.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:Input System";
linktohelp.title= "देवनागरीत लिहीण्यासाठी डावीकडील डबीत टिचकवा. लिपी बदलण्यासाठी Ctrl + m दाबा.";
linktohelp.appendChild( document.createTextNode('देवनागरी') );
chkboxlabel.appendChild(linktohelp);
chkboxlabel.appendChild(document.createElement('br'));
firstone.insertBefore(chkboxelement,nextone);
firstone.insertBefore(chkboxlabel,nextone);
firstone.style.position ="relative";
//firstone.style.top="-1.6em";
}
catch(ex)
{
//എറർ വന്നാൽ : തോമസൂട്ടീ വിട്ടോടാ...
}
 
}
//************************* ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ****************************
 
 
// add transliteration feature to search form also
var searchForm = document.getElementById('searchform');
if( searchForm != null ) {
try {
var searchBox = document.getElementById('searchInput');
// add IME checkbox control to searchForm
if (searchBox != null || searchForm != null) {
var element = document.createElement("input");
element.setAttribute("type","checkbox");
element.setAttribute("id","sbrealtime");
if (element.addEventListener)
element.addEventListener("click", rtClick, false);
else if (element.attachEvent)
element.attachEvent("onclick", rtClick);
// var labelcheckBox = document.createTextNode('देवनागरी');
var chkSpan = document.createElement("span");
chkSpan.setAttribute("id","spnRealtime");
var searchBody = document.getElementById('searchBody');
searchBody.appendChild(element);
searchBody.appendChild(chkSpan);
// searchForm.insertBefore(element,searchBox);
document.getElementById("sbrealtime").checked = realTime;
document.getElementById('spnRealtime').innerHTML = '<a href="//mr.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:Input System" title="Switches keyboard between Marathi and English">देवनागरी</a>';
// searchForm.insertBefore(chkSpan,searchBox);
// var p = document.createElement("p");
// p.setAttribute("style","width:100%;height:1px;");
// searchForm.insertBefore(p,searchBox);
}
}
catch(ex)
{
//എററിനെ ഓടിക്കുക.
}
if(searchBox) { addTranslit(searchForm,searchBox); }
}
// add transliteration feature to power search.
 
var powerSearchForm = document.getElementById('search');
if( powerSearchForm != null) {
var powerSearchBox = document.getElementById('lsearchbox');
if( powerSearchBox ) { addTranslit(powerSearchForm, powerSearchBox );}
} // add transliteration feature to move page.
 
var movePageForm = document.getElementById('movepage');
if( movePageForm != null ) {
var newTitleBox = document.getElementById('wpNewTitle');
if( newTitleBox ) {addTranslit(movePageForm, newTitleBox);}
var reasonBox = document.getElementById('wpReason');
if( reasonBox ) {addTranslit(movePageForm, reasonBox ); }
}
 
//വിക്കിപീഡിയ:കളരി
var kalariForm = document.getElementById('createbox');
if( kalariForm != null ) {
 
var kalariText = document.getElementsByName('title')[0];
if( kalariText ) {addTranslit(kalariForm, kalariText);}
}
 
//അപ്‌ലോഡ് താൾ
//********************
var upForm=document.getElementById('upload');
if(upForm)//ഈ ഫോം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട.
{
var upName=document.getElementById('wpDestFile');
var upComment=document.getElementById('wpUploadDescription');
if(upName) addTranslit(upForm,upName);
if(upComment) addTranslit(upForm,upComment);
}
//**************
//പവർ സേർച്ച്
//**************
/* var nsSearchForm=document.getElementById('powersearch');
if(nsSearchForm)
{
addTranslit(nsSearchForm,document.getElementsByName('search')[1]);
}*/
//**************
}
 
function addCheckbox(editform,textBox) {
 
 
if(editform==null||textBox==null) return;
 
try
{
var element = document.createElement("input");
element.setAttribute("type","checkbox");
element.setAttribute("id","realtime");
 
if (element.addEventListener)
element.addEventListener("click", rtClick, false);
else if (element.attachEvent)
element.attachEvent("onclick", rtClick);
 
var labelcheckBox = document.createTextNode('देवनागरीत लिहीण्यासाठी डावीकडील डबीत टिचकवा. लिपी बदलण्यासाठी Ctrl + m दाबा.');
editform.insertBefore(element,textBox);
document.getElementById("realtime").checked = realTime;
editform.insertBefore(labelcheckBox,textBox);
var p = document.createElement("p");
p.setAttribute("style","width:100%;height:1px;");
editform.insertBefore(p,textBox);
}
catch(ex)
{
//എററിനെ ഓടിക്കുക.
}
}
 
var imeStatus = false;
function processKeys(event) {
if (rtsupported) {
e = event || window.event;
 
var myKeyCode = 0;
var myShiftKey = false;
if( document.all ) { //IE
myKeycode = e.keyCode;
myShiftKey = e.shiftKey;
} else if ( document.getElementById || document.layers ) {
myKeyCode = e.which;
myShiftKey = (myKeyCode == 16)?true:false;
}
 
if ((e.keyCode == 13 && e.ctrlKey) || (e.which == 109 && e.ctrlKey))
{
realTime = !realTime;
lija_setCookie('hiWikiTranslit',realTime,1);//save in cookie
var chk = document.getElementById('realtime');
var chkSb = document.getElementById('sbrealtime');
if (chk) { chk.checked = realTime; }
if (chkSb) { chkSb.checked = realTime; }
return false;
}
else if ((e.keyCode >= 3328 && e.keyCode <= 3455) || (e.which >= 3328 && e.which <= 3455)) {
var chk = document.getElementById('realtime');
var spanSb = document.getElementById('spnRealtime');
var chkSb = document.getElementById('sbrealtime');
if (imeStatus == false || realTime) {
realTime = false;
if (chk) { chk.checked = realTime; chkSb.checked = realTime; spanSb.innerText = chkSb.checked }
imeStatus = true;
//alert('A Marathi input tool was detected. Disabling in-built transliteration. To turn it On again use Ctrl+M');
window.status='A Marathi input tool was detected. Disabling in-built transliteration. To turn it On again use Ctrl+M';//FF failure
// return false;
}
}
else if (realTime) {
imeStatus = false;
transliterateKey(event); // call transliteration function
}
}
}
var realTime=false;
 
function rtClick(event) {
realTime = !realTime;
lija_setCookie('hiWikiTranslit',realTime,1);//save in cookie
}
 
var rtsupported = false;
var error;
 
function checkrt(editform) {
try {
/*
var nav = navigator.userAgent.toUpperCase();
rtsupported = (nav.indexOf("GECKO") >= 0 || nav.indexOf("OPERA") >= 0 || nav.indexOf("SAFARI") >= 0);
*/
rtsupported = (document.selection != undefined)
if (!rtsupported) {
var element = document.createElement("TEXTAREA");
editform.appendChild(element);
if (element.selectionStart != undefined)
rtsupported = true;
editform.removeChild(element);
}
} catch (error) {}
}
 
//************************************
// ട്രാൻസ്‌ലിറ്ററേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൂക്കി സപ്പോർട്ട് ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമം
 
function lija_getCookie(cookieName)
{
if (document.cookie.length>0)
{
cookieStart=document.cookie.indexOf(cookieName + "=");
if (cookieStart!=-1)
{
cookieStart=cookieStart + cookieName.length+1;
cookieEnd=document.cookie.indexOf(";",cookieStart);
if (cookieEnd==-1) cookieEnd=document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(cookieStart,cookieEnd));
}
}
return "";
}
 
function lija_setCookie(cookieName,value,expiredays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
document.cookie=cookieName+ "=" +escape(value)+"; path=/"+
((expiredays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toGMTString());
}
 
//************************************
 
// add this line to your monobook.js to disable in-built transliteration - thanks to Sadik Khalid for this quick tip
// var userIMEEnabled = false; // paste this line to user monobook.js and remove // from the begining of this line
 
// check for user preference and load in-built transliteration tool
if(typeof(window.userIMEEnabled) == 'undefined') { addLoadEvent(addTextEvent); }
/*
</pre></nowiki>
*/
 
/*
==addLoadEvent==
<pre> */
function addLoadEvent(func)
{
addOnloadHook( func );
}
 
/* </pre> */
३,१४५

संपादने