"मिडियाविकी:Vector.js" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

४८,६१५ बाइट्सची भर घातली ,  ९ वर्षांपूर्वी
छो
Mahitgar (चर्चा)यांची आवृत्ती 695770 परतवली.
(Deactivating Maarathi Transliteration feature, possibility of accessibility of Many users is hampered .Dear Sysops Please discuss at local discussion page"Chavdi" befor restoring this page again)
छो (Mahitgar (चर्चा)यांची आवृत्ती 695770 परतवली.)
/* Any JavaScript here will be loaded for users using the Vector skin */
/* importScriptURI("http://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=मिडियाविकी:monobook.js&action=raw&ctype=text/javascript"); */
/* Any JavaScript here will be loaded for all users on every page load. */
 
/*
<nowiki><pre>
 
This script is a modified version of Alex benenson's cyrillic translitarator and this version was created by [[User:Peringz|Peringz]]
*/
var amhaHash='{"k":"क्","क् ":"क ","क्a":"क","कa":"का","क्i":"कि","क्I":"की","किi":"की","केe":"की","क्u":"कु","क्U":"कू","कोo":"कू","कुu":"कू","क्e":"के","कi":"कै","क्o":"को","कu":"कौ","क्:":"कः","क:":"कः","क्O":"कॉ","कॉM":"काँ","क्E":"कॅ","कॅM":"कँ","क्R":"कृ","कृu":"कृ","कृU":"कॄ","कृओo":"कृऊ","कृl":"कॢ","कॢu":"कॢ","कॢU":"कॣ","कॢओo":"कॢऊ","क्M":"कं","क्h":"ख्","ख् ":"ख ","ख्a":"ख","खa":"खा","ख्i":"खि","ख्I":"खी","खिi":"खिइ","खेe":"खी","ख्u":"खु","ख्U":"खू","खोo":"खू","खुu":"खू","ख्e":"खे","खi":"खै","ख्o":"खो","खu":"खौ","ख्:":"खः","ख:":"खः","ख्O":"खॉ","खॉM":"खाँ","ख्E":"खॅ","खॅM":"खँ","ख्R":"खृ","खृu":"खृ","खृU":"खॄ","खृओo":"खृऊ","ख्M":"खं","खृl":"खॢ","खॢu":"खॢ","खॢU":"खॣ","खॢओo":"खॢऊ",';
amhaHash+='"g":"ग्","ग् ":"ग ","ग्a":"ग","गa":"गा","ग्i":"गि","ग्I":"गी","गिi":"गी","गेe":"गी","ग्u":"गु","ग्U":"गू","गोo":"गू","गुu":"गू","ग्e":"गे","गi":"गै","ग्o":"गो","गu":"गौ","ग्:":"गः","ग:":"गः","ग्O":"गॉ","गॉM":"गाँ","ग्E":"गॅ","गॅM":"गँ","ग्R":"गृ","गृu":"गृ","गृU":"गॄ","गृओo":"गॄ","ग्M":"गं","गृl":"गॢ","गॢu":"गॢ","गॢU":"गॣ","गॢo":"गॣ","ग्h":"घ्","घ् ":"घ ","घ्a":"घ","घa":"घा","घ्i":"घि","घ्I":"घी","घिi":"घी","घेe":"घी","घ्u":"घु","घ्U":"घू","घोo":"घू","घुu":"घू","घ्e":"घे","घi":"घै","घ्o":"घो","घu":"घौ","घ्:":"घः","घ:":"घः","घ्O":"घॉ","घॉM":"घाँ","घ्E":"घॅ","घॅM":"घँ","घ्R":"घृ","घृu":"घृ","घृU":"घॄ","घृओo":"घॄ","घ्M":"घं","घृl":"घॢ","घॢu":"घॢ","घॢU":"घॣ","घॢओo":"घॣ","G":"ङ्","ङ्a":"ङ","ङa":"ङा","ङ्i":"ङि","ङ्I":"ङी","ङिi":"ङी","ङेe":"ङी","ङ्u":"ङु","ङ्U":"ङू","ङोo":"ङू","ङुu":"ङू","ङ्e":"ङे","ङi":"ङै","ङ्o":"ङो","ङu":"ङौ","ङ्:":"ङः","ङ:":"ङः","ङ्O":"ङॉ","ङॉM":"ङाँ","ङ्E":"ङॅ","ङॅM":"ङँ","ङ्R":"ङृ","ङृu":"ङृ","ङृU":"ङॄ","ङृओo":"ङॄ","ङ्M":"ङं","ङृl":"ङॢ","ङॢu":"ङॢ","ङॢU":"ङॣ","ङॢओo":"ङॣ",';
amhaHash+='"c":"च्","च् ":"च ","च्a":"च","चa":"चा","च्i":"चि","च्I":"ची","चिi":"ची","चेe":"ची","च्u":"चु","च्U":"चू","चोo":"चू","चुu":"चू","च्e":"चे","चi":"चै","च्o":"चो","चu":"चौ","च्:":"चः","च:":"चः","च्O":"चॉ","चॉM":"चाँ","च्E":"चॅ","चॅM":"चँ","च्R":"चृ","चृu":"चृ","चृU":"चॄ","चृओo":"चॄ","च्M":"चं","चृl":"चॢ","चॢu":"चॢ","चॢU":"चॣ","चॢओo":"चॣ",';
amhaHash+='"C":"छ्","च्ह्h":"छ्","छ्h":"छ्","छ् ":"छ ","छ्a":"छ","छa":"छा","छ्i":"छि","छ्I":"छी","छिi":"छी","छेe":"छी","छ्u":"छु","छ्U":"छू","छोo":"छू","छुu":"छू","छ्e":"छे","छi":"छै","छ्o":"छो","छu":"छौ","छ्:":"छः","छ:":"छः","छ्O":"छॉ","छॉM":"छाँ","छ्E":"छॅ","छॅM":"छँ","छ्R":"छृ","छृu":"छृ","छृU":"छॄ","छृओo":"छॄ","छ्M":"छं","छृl":"छॢ","छॢu":"छॢ","छॢU":"छॣ","छॢओo":"छॣ",';
amhaHash+='"j":"ज्","ज् ":"ज ","ज्a":"ज","जa":"जा","ज्i":"जि","ज्I":"जी","जिi":"जी","जेe":"जी","ज्u":"जु","ज्U":"जू","जोo":"जू","जुu":"जू","ज्e":"जे","जi":"जै","ज्o":"जो","जu":"जौ","ज्:":"जः","ज:":"जः","ज्O":"जॉ","जॉM":"जाँ","ज्E":"जॅ","जॅM":"जँ","ज्R":"जृ","जृu":"जृ","जृU":"जॄ","जृओo":"जॄ","ज्M":"जं","जृl":"जॢ","जॢu":"जॢ","जॢU":"जॣ","जॢओo":"जॣ","ज्h":"झ्","झ् ":"झ ","झ्a":"झ","झa":"झा","झ्i":"झि","झ्I":"झी","झिi":"झी","झेe":"झी","झ्u":"झु","झ्U":"झू","झोo":"झू","झुu":"झू","झ्e":"झे","झi":"झै","झ्o":"झो","झu":"झौ","झ्:":"ञः","झ्a:":"झः","झ्O":"झॉ","झॉM":"झाँ","झ्E":"झॅ","झॅM":"झँ","झ्R":"झृ","झृu":"झृ","झृU":"झॄ","झृओo":"झॄ","झ्M":"झं","झृl":"झॢ","झॢu":"झॢ","झॢU":"झॣ","झॢओo":"झॣ",';
amhaHash+='"z":"झ्","झ:":"झः","Z":"झ्","Y":"ञ्","ञ् ":"ञ ","ञ्a":"ञ","ञa":"ञा","ञ्i":"ञि","ञ्I":"ञी","ञिi":"ञी","ञेe":"ञी","ञ्u":"ञु","ञ्U":"ञू","ञोo":"ञू","ञुu":"ञू","ञ्e":"ञे","ञi":"ञै","ञ्o":"ञो","ञu":"ञौ","ञ:":"ञः","ञ्O":"ञॉ","ञॉM":"ञाँ","ञ्E":"ञॅ","ञॅM":"ञँ","ञ्R":"ञृ","ञृu":"ञृ","ञृU":"ञॄ","ञृओo":"ञॄ","ञ्M":"ञं","ञृl":"ञॢ","ञॢu":"ञॢ","ञॢU":"ञॣ","ञॢओo":"ञॣ",';
amhaHash+='"T":"ट्","ट् ":"ट ","ट्a":"ट","टa":"टा","ट्i":"टि","ट्I":"टी","टिi":"टी","टेe":"टी","ट्u":"टु","ट्U":"टू","टोo":"टू","टुu":"टू","ट्e":"टे","टi":"टै","ट्o":"टो","टu":"टौ","ट्:":"टः","ट:":"टः","ट्O":"टॉ","टॉM":"टाँ","ट्E":"टॅ","टॅM":"टँ","ट्R":"टृ","टृu":"टृ","टृU":"टॄ","टृओo":"टॄ","ट्M":"टं","टृl":"टॢ","टॢu":"टॢ","टॢU":"टॣ","टॢओo":"टॣ","ट्h":"ठ्","ठ् ":"ठ ","ठ्a":"ठ","ठa":"ठा","ठ्i":"ठि","ठ्I":"ठी","ठिi":"ठी","ठेe":"ठी","ठ्u":"ठु","ठ्U":"ठू","ठोo":"ठू","ठुu":"ठू","ठ्e":"ठे","ठi":"ठै","ठ्o":"ठो","ठu":"ठौ","ठ्:":"ठः","ठ्a:":"ठः","ठ्O":"ठॉ","ठॉM":"ठाँ","ठ्E":"ठॅ","ठॅM":"ठँ","ठ्R":"ठृ","ठृu":"ठृ","ठृU":"ठॄ","ठृओo":"ठॄ","ठ्M":"ठं","ठृl":"ठॢ","ठॢu":"ठॢ","ठॢU":"ठॣ","ठॢओo":"ठॣ",';
amhaHash+='"D":"ड्","ड् ":"ड ","ड्a":"ड","डa":"डा","ड्i":"डि","ड्I":"डी","डिi":"डी","डेe":"डी","ड्u":"डु","ड्U":"डू","डोo":"डू","डुu":"डू","ड्e":"डे","डi":"डै","ड्o":"डो","डu":"डौ","ड्:":"डः","ड:":"डः","ड्O":"डॉ","डॉM":"ऑाँ","ड्E":"डॅ","डॅM":"डँ","ड्R":"डृ","डृu":"डृ","डृU":"डॄ","डृओo":"डॄ","ड्M":"डं","डृl":"डॢ","डॢu":"डॢ","डॢU":"डॣ","डॢओo":"डॣ","ड्h":"ढ्","ढ् ":"ढ ","ढ्a":"ढ","ढa":"ढा","ढ्i":"ढि","ढ्I":"ढी","ढिi":"ढी","ढेe":"ढी","ढ्u":"ढु","ढ्U":"ढू","ढोo":"ढू","ढुu":"ढू","ढ्e":"ढे","ढi":"ढै","ढ्o":"ढो","ढu":"ढौ","ढ्:":"ढः","ढ्a:":"ढः","ढ्O":"ढॉ","ढॉM":"ढाँ","ढ्E":"ढॅ","ढॅM":"ढँ","ढ्R":"ढृ","ढृu":"ढृ","ढृU":"ढॄ","ढृओo":"ढॄ","ढ्M":"ढं","ढृl":"ढॢ","ढॢu":"ढॢ","ढॢU":"ढॣ","ढॢओo":"ढॣ",';
amhaHash+='"N":"ण्","ण् ":"ण ","ण्a":"ण","णa":"णा","ण्i":"णि","ण्I":"णी","णिi":"णी","णेe":"णी","ण्u":"णु","ण्U":"णू","णोo":"णू","णुu":"णू","ण्e":"णे","णi":"णै","ण्o":"णो","णu":"णौ","ण्:":"णः","ण:":"णः","ण्O":"णॉ","णॉM":"णाँ","ण्E":"णॅ","णॅM":"णँ","ण्R":"णृ","णृu":"णृ","णृU":"णॄ","णृओo":"णॄ","ण्M":"णं","णृl":"णॢ","णॢu":"णॢ","णॢU":"णॣ","णॢओo":"णॣ",';
amhaHash+='"t":"त्","त् ":"त ","त्a":"त","तa":"ता","त्i":"ति","त्I":"ती","तिi":"ती","तेe":"ती","त्u":"तु","त्U":"तू","तोo":"तू","तुu":"तू","त्e":"ते","तi":"तै","त्o":"तो","तu":"तौ","त्:":"तः","त:":"तः","त्O":"तॉ","तॉM":"ताँ","त्E":"तॅ","तॅM":"तँ","त्R":"तृ","तृu":"तृ","तृU":"तॄ","तृओo":"तॄ","त्M":"तं","तृl":"तॢ","तॢu":"तॢ","तॢU":"तॣ","तॢओo":"तॣ","त्h":"थ्","थ् ":"थ ","थ्a":"थ","थa":"था","थ्i":"थि","थ्I":"थी","थिi":"थी","थेe":"थी","थ्u":"थु","थ्U":"थू","थोo":"थू","थुu":"थू","थ्e":"थे","थi":"थै","थ्o":"थो","थu":"थौ","थ्:":"थः","थ्a:":"थः","थ्O":"थॉ","थॉM":"थाँ","थ्E":"थॅ","थॅM":"थँ","थ्R":"थृ","थृu":"थृ","थृU":"थॄ","थृओo":"थॄ","थ्M":"थं","थृl":"थॢ","थॢu":"थॢ","थॢU":"थॣ","थॢओo":"थॣ",';
amhaHash+='"d":"द्","द् ":"द ","द्a":"द","दa":"दा","द्i":"दि","द्I":"दी","दिi":"दी","देe":"दी","द्u":"दु","द्U":"दू","दोo":"दू","दुu":"दू","द्e":"दे","दi":"दै","द्o":"दो","दu":"दौ","द्:":"दः","द:":"दः","द्O":"दॉ","दॉM":"दाँ","द्E":"दॅ","दॅM":"दँ","द्R":"दृ","दृu":"दृ","दृU":"दॄ","दृओo":"दॄ","द्M":"दं","दृl":"दॢ","दॢu":"दॢ","दॢU":"दॣ","दॢओo":"दॣ","द्n":"द्न्","द्न्y":"ज्ञ्","द्h":"ध्","ध् ":"ध ","ध्a":"ध","धa":"धा","ध्i":"धि","ध्I":"धी","धिi":"धी","धेe":"धी","ध्u":"धु","ध्U":"धू","धोo":"धू","धुu":"धू","ध्e":"धे","धi":"धै","ध्o":"धो","धu":"धौ","ध्:":"धः","ध्a:":"धः","ध्O":"धॉ","धॉM":"धाँ","ध्E":"धॅ","धेM":"धँ","ध्R":"धृ","धृu":"धृ","धृU":"धॄ","धृओo":"धॄ","ध्M":"धं","धृl":"धॢ","धॢu":"धॢ","धॢU":"धॣ","धॢओo":"धॣ",';
amhaHash+='"n":"न्","न् ":"न ","न्a":"न","नa":"ना","न्i":"नि","न्I":"नी","निi":"नी","नेe":"नी","न्u":"नु","न्U":"नू","नोo":"नू","नुu":"नू","न्e":"ने","नi":"नै","न्o":"नो","नu":"नौ","न्:":"नः","न:":"नः","न्O":"नॉ","नॉM":"नाँ","न्E":"नॅ","नॅM":"नँ","न्R":"नृ","नृu":"नृ","नृU":"नॄ","नृओo":"नॄ","न्M":"नं","नृl":"नॢ","नॢu":"नॢ","नॢU":"नॣ","नॢओo":"नॣ",';
amhaHash+='"p":"प्","प् ":"प ","प्a":"प","पa":"पा","प्i":"पि","प्I":"पी","पिi":"पी","पेe":"पी","प्u":"पु","प्U":"पू","पोo":"पू","पुu":"पू","प्e":"पे","पi":"पै","प्o":"पो","पu":"पौ","प्:":"पः","प:":"पः","प्O":"पॉ","पॉM":"पाँ","प्E":"पॅ","पॅM":"पँ","प्R":"पृ","पृu":"पृ","पृU":"पॄ","पृओo":"पॄ","प्M":"पं","पृl":"पॢ","पॢu":"पॢ","पॢU":"पॣ","पॢओo":"पॣ",';
amhaHash+='"P":"प्","प् ":"प ","प्a:":"पः","प्h":"फ्","फ्a":"फ","फa":"फा","फ्i":"फि","फ्I":"फी","फिi":"फी","फ्ee":"फी","फ्u":"फु","फ्U":"फू","फोo":"फू","फ्uu":"फू","फ्e":"फे","फi":"फै","फ्o":"फो","फu":"फौ","फ्:":"फः","फ्a:":"फः","फ्O":"फॉ","फॉM":"फाँ","फ्E":"फॅ","फॅM":"फँ","फ्R":"फृ","फृu":"फृ","फृU":"फॄ","फृओo":"फॄ","फ्M":"फं","फृl":"फॢ","फॢu":"फॢ","फॢU":"फॣ","फॢओo":"फॣ",';
amhaHash+='"f":"फ्","F":"फ्","b":"ब्","ब् ":"ब ","ब्a":"ब","बa":"बा","ब्i":"बि","ब्I":"बी","बिi":"बी","बेe":"बी","ब्u":"बु","ब्U":"बू","बोo":"बू","बुu":"बू","ब्e":"बे","बi":"बै","ब्o":"बो","बu":"बौ","ब्:":"बः","ब:":"बः","ब्O":"बॉ","बॉM":"बाँ","ब्E":"बॅ","बॅM":"बँ","ब्R":"बृ","बृu":"बृ","बृU":"बॄ","बृओo":"बॄ","ब्M":"बं","बृl":"बॢ","बॢu":"बॢ","बॢU":"बॣ","बॢओo":"बॣ",';
amhaHash+='"B":"भ्","ब्h":"भ्","भ् ":"भ ","भ्a":"भ","भa":"भा","भ्i":"भि","भ्I":"भी","भिi":"भी","भेe":"भी","भ्u":"भु","भ्U":"भू","भोo":"भू","भुu":"भू","भ्e":"भे","भi":"भै","भ्o":"भो","भu":"भौ","भ्:":"भः","भ्a:":"भः","भ्O":"भॉ","भॉM":"भाँ","भ्E":"भॅ","भॅM":"भँ","भृ":"भृ","भृu":"भृ","भृU":"भॄ","भृओo":"भॄ","भ्M":"भं","भृl":"भॢ","भॢu":"भॢ","भॢU":"भॣ","भॢओo":"भॣ","U092DU094D":"भ्",';
amhaHash+='"m":"म्","म् ":"म ","म्a":"म","मa":"मा","म्i":"मि","म्I":"मी","मिi":"मी","मेe":"मी","म्u":"मु","म्U":"मू","मोo":"मू","मुu":"मू","म्e":"मे","मi":"मै","म्o":"मो","मu":"मौ","म्:":"मः","म:":"मः","म्O":"मॉ","मॉM":"माँ","म्E":"मॅ","मॅM":"मँ","म्R":"मृ","मृu":"मृ","मृU":"मॄ","मृओo":"मॄ","म्M":"मं","मृl":"मॢ","मॢu":"मॢ","मॢU":"मॣ","मॢओo":"मॣ",';
amhaHash+='"y":"य्","य् ":"य ","य्a":"य","यa":"या","य्i":"यि","य्I":"यी","यिi":"यी","येe":"यी","य्u":"यु","य्U":"यू","योo":"यू","युu":"यू","य्e":"ये","यi":"यै","य्o":"यो","यu":"यौ","य्:":"यः","य:":"यः","य्O":"यॉ","यॉM":"याँ","य्E":"यॅ","यॅM":"यँ","य्R":"यृ","यृu":"यृ","यृU":"यॄ","यृओo":"यॄ","य्M":"यं","यृl":"यॢ","यॢu":"यॢ","यॢU":"यॣ","यॢओo":"यॣ",';
amhaHash+='"r":"र्","र्r":"र्‍","र् ":"र ","र्a":"र","रa":"रा","र्i":"रि","र्I":"री","रिi":"री","रेe":"री","र्u":"रु","र्U":"रू","रोo":"रू","रुu":"रू","र्e":"रे","रi":"रै","र्o":"रो","रu":"रौ","र्:":"रः","र:":"रः","र्O":"रॉ","रॉM":"राँ","र्E":"रॅ","रॅM":"रँ","र्M":"रं","रॢ":"रॢ","रॢu":"रॢ","रॢU":"रॣ","रॢओo":"रॣ","र्R":"रृ","रृu":"रृ","रृU":"रॄ","रृओo":"रॄ",';
amhaHash+='"l":"ल्","ल्a":"ल","ल् ":"ल ","लa":"ला","ल्i":"लि","ल्I":"ली","लिi":"ली","लेe":"ली","ल्u":"लु","ल्U":"लू","लोo":"लू","लुu":"लू","ल्e":"ले","लi":"लै","ल्o":"लो","लu":"लौ","ल्:":"लः","ल:":"लः","ल्O":"लॉ","लॉM":"लाँ","ल्E":"लॅ","लॅM":"लँ","ल्R":"लृ","लृu":"लृ","लृU":"लॄ","लृओo":"लॄ","ल्M":"लं","लृl":"लॢ","लॢu":"लॢ","लॢU":"लॣ","लॢओo":"लॣ",';
amhaHash+='"v":"व्","व् ":"व ","व्a":"व","वa":"वा","व्i":"वि","व्I":"वी","विi":"वी","वेe":"वी","व्u":"वु","व्U":"वू","वोo":"वू","वुu":"वू","व्e":"वे","वi":"वै","व्o":"वो","वu":"वौ","व्:":"वः","व:":"वः","व्O":"वॉ","वॉM":"वाँ","व्E":"वॅ","वॅM":"वँ","व्R":"वृ","वृu":"वृ","वृU":"वॄ","वृओo":"वृU","व्M":"वं","वृl":"वॢ","\u0935\u0962u":"वॢ","\u0935\u0962U":"वॣ","\u0935\u0962ओo":"वॣ",';
amhaHash+='"V":"व्","w":"व्","W":"व्","स्h":"श्","श् ":"श ","श्a":"श","शa":"शा","श्i":"शि","श्I":"शी","शिi":"शी","शेe":"शी","श्u":"शु","श्U":"शू","शोo":"शू","शुu":"शू","श्e":"शे","शi":"शै","श्o":"शो","शu":"शौ","श्:":"शः","श्a:":"शः","श्O":"शॉ","शॉM":"शाँ","श्E":"शॅ","शॅM":"शँ","श्rR":"शरृ","शरृu":"शरृ","शरृU":"शरॄ","शरृoo":"शरॄ","श्R":"शृ","शृu":"शृ","शृU":"शॄ","शृओo":"शॄ","श्M":"शं","शृl":"शॢ","शॢu":"शॢ","शॢU":"शॣ","शॢओo":"शॣ","श्h":"ष्","ष् ":"ष ","ष्a":"ष","षa":"षा","ष्i":"षि","ष्I":"षी","षिi":"षी","षेe":"षी","ष्u":"षु","ष्U":"षू","षोo":"षू","षुu":"षू","ष्e":"षे","षi":"षै","ष्o":"षो","षu":"षौ","ष्:":"षः","ष:":"षः","ष्O":"षॉ","षॉM":"षाँ","ष्E":"षॅ","षॅM":"षँ","ष्R":"षृ","षृu":"षृ","षृU":"षॄ","षृओo":"षॄ","ष्M":"षं","षृl":"षॢ","षॢu":"षॢ","षॢU":"षॣ","षॢओo":"षॣ","ष्h":"ष्",';
amhaHash+='"s":"स्","स् ":"स ","स्a":"स","सa":"सा","स्i":"सि","स्I":"सी","सिi":"सी","सेe":"सी","स्u":"सु","स्U":"सू","सोo":"सू","सुu":"सू","स्e":"से","सi":"सै","स्o":"सो","सu":"सौ","स:":"सः","सा:":"सः","स्O":"सॉ","सॉM":"साँ","स्E":"सॅ","सॅM":"सँ","स्R":"सृ","सृu":"सृ","सृU":"सॄ","सृओo":"सॄ","स्M":"सं","सृl":"सॢ","सॢu":"सॢ","सॢU":"सॣ","सॢओo":"सॣ",';
amhaHash+='"S":"श्","h":"ह्","ह् ":"ह ","ह्a":"ह","हa":"हा","ह्i":"हि","ह्I":"ही","हिi":"ही","हेe":"ही","ह्u":"हु","ह्U":"हू","होo":"हू","हुu":"हू","ह्e":"हे","हi":"है","ह्o":"हो","हu":"हौ","ह्:":"हः","ह:":"हः","ह्O":"हॉ","हॉM":"हाँ","ह्E":"हॅ","हॅM":"हँ","ह्R":"हृ","हृu":"हृ","हृU":"हॄ","हृओo":"हॄ","ह्M":"हं","हृl":"हॢ","हॢu":"हॢ","हॢU":"हॣ","हॢओo":"हॣ",';
amhaHash+='"L":"ळ्","ळ्a":"ळ","ळa":"ळा","ळ्i":"ळि","ळ्I":"ळी","ळिi":"ळी","ळेe":"ळी","ळ्u":"ळु","ळ्U":"ळू","ळोo":"ळू","ळुu":"ळू","ळ्e":"ळे","ळi":"ळै","ळ्o":"ळो","ळu":"ळौ","ळ्:":"ळः","ळ:":"ळः","ळ्O":"ळॉ","ळॉM":"ळाँ","ळ्E":"ळॅ","ळॅM":"ळँ","ळ्R":"ळृ","ळृu":"ळृ","ळृU":"ळॄ","ळृओo":"ळॄ","ळ्M":"ळं","ळृl":"ळॢ","ळॢu":"ळॢ","ळॢU":"ळॣ","ळॢओo":"ळॣ",';
amhaHash+='"x":"क्ष्","क्ष् ":"क्ष ","क्ष्a":"क्ष","क्षa":"क्षा","क्ष्i":"क्षि","क्ष्I":"क्षी","क्षिi":"क्षी","क्षेe":"क्षी","क्ष्u":"क्षु","क्ष्U":"क्षू","क्षोo":"क्षू","क्षुu":"क्षू","क्ष्e":"क्षे","क्षi":"क्षै","क्ष्o":"क्षो","क्षu":"क्षौ","क्ष्:":"क्षः","क्ष:":"क्षः","क्ष्O":"क्षॉ","क्षॉM":"क्षाँ","क्ष्E":"क्षॅ","क्षॅM":"क्षँ","क्ष्R":"क्षृ","क्षृu":"क्षृ","क्षृU":"क्षॄ","क्षृओo":"क्षॄ","क्ष्M":"क्षं","क्षृl":"क्षॢ","क्षॢu":"क्षॢ","क्षॢU":"क्षॣ","क्षॢओo":"क्षॣ",';
amhaHash+='"X":"क्ष्","़n":"ज्ञ्","ङ्y":"ज्ञ्","ज्ञ्a":"ज्ञ","ज्ञ् ":"ज्ञ ","ज्ञa":"ज्ञा","ज्ञ्i":"ज्ञि","ज्ञ्I":"ज्ञी","ज्ञिi":"ज्ञी","ज्ञेe":"ज्ञी","ज्ञ्u":"ज्ञु","ज्ञ्U":"ज्ञू","ज्ञोo":"ज्ञू","ज्ञुu":"ज्ञू","ज्ञ्e":"ज्ञे","ज्ञi":"ज्ञै","ज्ञ्o":"ज्ञो","ज्ञu":"ज्ञौ","ज्ञ्:":"ज्ञः","ज्ञ्a:":"ज्ञः","ज्ञ्O":"ज्ञॉ","ज्ञॉM":"ज्ञाँ","ज्ञ्E":"ज्ञॅ","ज्ञॅM":"ज्ञँ","ज्ञ्R":"ज्ञृ","ज्ञृu":"ज्ञृ","ज्ञृU":"ज्ञॄ","ज्ञृओo":"ज्ञॄ","ज्ञ्M":"ज्ञं","ज्ञृl":"ज्ञॢ","ज्ञॢu":"ज्ञॢ","ज्ञॢU":"ज्ञॣ","ज्ञॢओo":"ज्ञॣ",';
amhaHash+='"ड्D":"ड़्","ड़्a":"ड़","ड़a":"ड़ा","ड़्i":"ड़ि","ड़्I":"ड़ी","ड़िi":"ड़ी","ड़ेe":"ड़ी","ड़्u":"ड़ु","ड़्U":"ड़ू","ड़ोo":"ड़ू","ड़ुu":"ड़ू","ड़्e":"ड़े","ड़i":"ड़ै","ड़्o":"ड़ो","ड़u":"ड़ौ","ड़्:":"ड़ः","ड़a:":"ड़:","ड़्O":"ड़ॉ","ड़ॉM":"ड़ॉं","ड़्E":"ड़ॅ","ड़ॅM":"ड़ॅं","ड़्M":"ड़ं",';
amhaHash+='"a":"अ","ऑm":"ॐ","अa":"आ","A":"आ","i":"इ","I":"ई","इi":"ई","एe":"ऐ","u":"उ","उu":"ऊ","U":"ऊ","ओo":"औ","e":"ए","अi":"ऐ","o":"ओ","अu":"औ","H":"ः","M":"ं","ंM":"ँ","E":"अ‍ॅ","अ‍ॅM":"अँ","O":"ऑ","ऑM":"आँ","आU":"ऑ","ऋl":"ॡ","ॡu":"ॡ","R":"ऋ","ऋi":"ऋ","ऋu":"ऋ","ऋU":"ॠ","ऋओo":"ॠ","ऋI":"ॠ","ऋइi":"ॠ","अ~":"ऽ","ःH":"‌","q":"॑","॑q":"॒","Q":"॓","॓Q":"॔","J":"़","K":"़","C":"॰","z":"।",".":".","।.":"॥","0":"०","1":"१","2":"२","3":"३","4":"४","5":"५","6":"६","7":"७","8":"८","9":"९"}';
 
// for compatibility with bookmarklets
function cyr_translit(src) {
return to_cyrillic(src);
}
 
var conversionHash = undefined;
var maxcyrlength = 0;
 
function getConversionHash() {
if (conversionHash == undefined) {
conversionHash = eval("("+amhaHash+")");
maxcyrlength=6;
}
 
return conversionHash;
}
 
function to_cyrillic(src, output, chunks) {
if (src == undefined || src == "" || src == null)
return src;
if (output == undefined)
output = new String();
 
var hash = getConversionHash();
var location = 0;
while (location < src.length) {
var len = Math.min(maxcyrlength, src.length - location);
var arr = undefined;
var sub;
while (len > 0) {
sub = src.substr(location, len);
arr = hash[sub];
if (arr != undefined)
break;
else
len--;
}
// need this for translit on the fly
if (chunks != undefined)
chunks[chunks.length] = sub;
if (arr == undefined) {
output += sub;
location ++;
}
else {
 
// case analysis
var newChar = arr;
if (sub.toLowerCase() == sub.toUpperCase() && arr.length > 1 && arr[1] && (newChar.toUpperCase() != newChar.toLowerCase())) {
// need translit hash to determine if previous character (and possibly the one before it)
// were converted and are in upper case
// set prevDud to true previous is not a translated character or simply a blank
// set prevCap to true if previous was translated and was upper case
 
var prevCh = output.length == 0 ? null : output.substr(output.length - 1, 1);
var prevDud = !prevCh || !getTranslitString(prevCh);
var prevCap = (!prevDud && prevCh == prevCh.toUpperCase());
 
// sub is caseless but result isn't. case will depend on lookbehind and lookahead
if (prevDud || !prevCap) {
output += newChar.toLowerCase();
prevCap = false;
}
else {
var next = " ";
if (location + len < src.length)
next = src.substr(location + len, 1);
 
if (next != next.toUpperCase() && next == next.toLowerCase() ) {
//next is lowercase (and not caseless)
output += newChar.toLowerCase();
}
else if (next == next.toUpperCase() && next != next.toLowerCase() ) {
// next is uppercase (and not caseless)
output += newChar.toUpperCase();
}
else {
// next is caseless. output case determined by the case of output[length - 2]
var pprevCh = output.length == 1 ? null : output.substr(output.length - 2, 1);
var pprevDud = !pprevCh || !getTranslitString(pprevCh);
if (!pprevDud && (pprevCh == pprevCh.toUpperCase())) {
//pre-prev is in upper case. output is also uppercase
output += newChar.toUpperCase();
}
else {
output += newChar.toLowerCase();
}
}
}
}
else if ((sub.toLowerCase() == sub.toUpperCase()) && (arr.length < 2 || !arr[1])) {
// literal treatment of newChar
output += newChar;
 
}
else if (sub != sub.toLowerCase()) {
// sub not all-lowercase
output += newChar.toUpperCase();
}
else {
// sub is lowercase
output += newChar.toLowerCase();
}
location += len;
}
}
return output;
}
 
 
 
function convertIt(src,converter){
var resultbuffer="";
for(var i=0;i<src.length;i++){
resultbuffer=converter(resultbuffer+src[i]);
}
return converter(resultbuffer);
 
}
 
 
 
var translitHash = undefined;
 
function initTranslit() {
if (translitHash == undefined) {
translitHash = new Array();
 
for (var i = 0; i < conversionHash.length; i++) {
var ch = conversionHash[i][1];
// if the translit string is not caseless, convert cyr string to upper case
// otherwise maintain its case
if (conversionHash[i][0].toUpperCase() != conversionHash[i][0].toLowerCase())
ch = ch.toUpperCase();
if (translitHash[ch] == undefined)
translitHash[ch] = conversionHash[i][0];
}
}
}
 
 
 
 
//-- translit on-the-fly --
 
function replaceValue(node, value, stepback) {
if (stepback == undefined)
stepback = 0;
if (isExplorer()) {
var range = document.selection.createRange();
range.moveStart("character", -stepback);
range.text = value;
range.collapse(false);
range.select();
}
else {
var scrollTop = node.scrollTop;
var cursorLoc = node.selectionStart;
node.value = node.value.substring(0, node.selectionStart - stepback) + value +
node.value.substring(node.selectionEnd, node.value.length);
node.scrollTop = scrollTop;
node.selectionStart = cursorLoc + value.length - stepback;
node.selectionEnd = cursorLoc + value.length - stepback;
}
}
 
 
// compare positions
function positionIsEqual(other) {
if (isExplorer())
return this.position.isEqual(other.position);
else
return this.position == other.position;
}
 
function Position(node) {
if (node.selectionStart != undefined)
this.position = node.selectionStart;
else if (document.selection && document.selection.createRange())
this.position = document.selection.createRange();
this.isEqual = positionIsEqual;
}
 
function resetState() {
this.position = new Position(this.node);
this.transBuffer = "";
this.cyrBuffer = "";
}
 
function StateObject(node) {
this.node = node;
this.reset = resetState;
this.cyrBuffer = "";
this.transBuffer = "";
this.position = new Position(node);
}
 
 
var stateHash = new Array();
 
function isExplorer() {
return (document.selection != undefined && document.selection.createRange().isEqual != undefined);
}
 
function pressedKey(event) {
if (isExplorer())
return event.keyCode;
else
return event.which;
}
 
function transliterateKey(event) {
/*
if ((event.keyCode == 255 && event.charCode > 0) || event.keyCode == 8) {
return;
}
*/
if (event == undefined)
event = window.event;
var node = null;
if (event.target) {
node = event.target;
}
else if (event.srcElement) {
node = event.srcElement;
}
// initialize state
var state = stateHash[node];
if (state == null) {
state = new StateObject(node);
stateHash[node] = state;
}
if ( (pressedKey(event) > 20) && !event.ctrlKey && !event.altKey && !event.metaKey) {
 
var c = String.fromCharCode(pressedKey(event));
 
// process input
var result = process_translit(state, c);
// finish up
if (c != result.out || result.replace != 0) {
if (isExplorer())
event.returnValue = false;
else
event.preventDefault();
replaceValue(node, result.out, result.replace);
state.position = new Position(node);
 
}
}
}
 
function TranslitResult() {
this.out = "";
this.replace = 0;
}
 
function process_translit(state, c) {
// reset state if position changed
if (!state.position.isEqual(new Position(state.node)))
state.reset();
var result = new TranslitResult();
// initial backbuffer. Add to it as characters are converted
var backbuffer = getBackBuffer(state.node, state.cyrBuffer.length, 2);
var chunks = new Array();
state.transBuffer = state.transBuffer+ c
 
var str = to_cyrillic(state.cyrBuffer+c, backbuffer, chunks);
 
// remove backbuffer from output
str = str.substr(backbuffer.length);
result.out = str;
/* str is now left alone - it has the output matching contents of chunks and
will be used to reinitialize backbuffers, along with chunks and state.transBuffer
*/
// get the difference between state.cyrBuffer and output
for (var i = 0; i < Math.min(state.cyrBuffer.length, result.out.length); i++) {
if (state.cyrBuffer.substr(i, 1) != result.out.substr(i, 1)) {
result.replace = state.cyrBuffer.length - i;
result.out = result.out.substr(i);
break;
}
}
if (result.replace == 0) {
if(result.out.length<state.cyrBuffer.length)
result.replace=state.cyrBuffer.length- result.out.length;
result.out = result.out.substr(Math.min(state.cyrBuffer.length, result.out.length));
// result.out+="\u0008"
}
// update state: backbuffer, bufferArray
if (chunks.length > 0 && chunks[chunks.length - 1] == result.out.substr(result.out.length - 1)) {
// no convertion took place, reset state
state.reset();
}
else {
while (state.transBuffer.length > maxcyrlength) {
state.transBuffer = state.transBuffer.substr(chunks[0].length);
chunks.shift();
str = str.substr(1);
}
state.cyrBuffer = str;
}
return result;
}
 
function getBackBuffer(node, offset, count) {
if (isExplorer()) { //.tagName.toUpperCase() == "EDITOR") {
var range = document.selection.createRange();
range.moveStart("character", -offset);
var result = range.text.substr(-count);
if (!result)
result = "";
return result;
 
} else {
return node.value.substring(0, node.selectionStart - offset).substr(-count);
}
}
 
// need this for bookmarklets
function getSelectedNode() {
if (document.activeElement)
return document.activeElement;
else
if (window.getSelection && window.getSelection() && window.getSelection().rangeCount > 0) {
var range = window.getSelection().getRangeAt(0);
if (range.startContainer && range.startContainer.childNodes && range.startContainer.childNodes.length > range.startOffset)
return range.startContainer.childNodes[range.startOffset]
}
return null;
}
 
function toggleCyrMode() {
var node = getSelectedNode();
if (node) {
if (stateHash[node]) {
if (removeKeyEventListener(node))
delete stateHash[node];
}
else {
if (addKeyEventListener(node))
stateHash[node] = new StateObject(node);
}
}
}
 
function addKeyEventListener(node) {
if (node.addEventListener)
node.addEventListener("keypress", transliterateKey, false);
else if (node.attachEvent)
node.attachEvent("onkeypress", transliterateKey);
else return false;
return true;
}
function removeKeyEventListener(node) {
if (node.removeEventListener)
node.removeEventListener("keypress", transliterateKey, false);
else if (node.detachEvent)
node.detachEvent("onkeypress", transliterateKey);
else return false;
return true;
}
 
function getSelectedText() {
if (isExplorer()) {
return document.selection.createRange().text;
}
else {
var node = getSelectedNode();
if (node && node.value && node.selectionStart != undefined && node.selectionEnd != undefined)
return node.value.substring(node.selectionStart, node.selectionEnd);
}
return "";
}
 
 
/* calling functions */
 
function addLoadEvent(func) {
if (window.addEventListener)
window.addEventListener("load", func, false);
else if (window.attachEvent)
window.attachEvent("onload", func);
}
 
function addTranslit(editForm,textBox) {
checkrt(editForm); // check for translit support
 
if (textBox.addEventListener)
textBox.addEventListener("keypress", processKeys, false);
else if (textBox.attachEvent)
textBox.attachEvent("onkeypress", processKeys);
}
 
function addTextEvent() {
 
///////
if(lija_getCookie('hiWikiTranslit')!=null && lija_getCookie('hiWikiTranslit')!="")
realTime=(lija_getCookie('hiWikiTranslit')=="true")?true:false;
//////
 
var editForm =document.getElementById('editform');
if(editForm != null) {
var textBox=document.getElementById('wpTextbox1');
var textSummary = document.getElementById('wpSummary');
addTranslit(editForm,textBox);
addCheckbox(editForm,textBox );
if(textSummary) { addTranslit(editForm,textSummary); }
}
 
//സേർച്ച്ബോക്സിനു മുകളിലായി "മലയാളത്തിലെഴുതുക" എന്ന ചെക്ക്ബോക്സ് ചേർക്കുവാൻ
//പരിപാലകൻ : [[User:Sadik Khalid]] (sadik.khalid@gmail.com)
//********************* ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു **********************************
var firstone =document.getElementById('p-search');
if(firstone!= null) {
try
{
var nextone=document.getElementById('h5');
 
var chkboxelement = document.createElement("input");
chkboxelement.setAttribute("type","checkbox");
chkboxelement.setAttribute("id","realtime");
chkboxelement.style.position ="relative";
chkboxelement.style.left=".5em";
chkboxelement.style.top="-4em";
 
if (chkboxelement.addEventListener)
chkboxelement.addEventListener("click", rtClick, false);
else if (chkboxelement.attachEvent)
chkboxelement.attachEvent("onclick", rtClick);
var chkboxlabel = document.createElement('chkboxlabel');
chkboxlabel.style.fontSize = '.75em';
chkboxlabel.style.fontWeight = 'bold';
chkboxlabel.style.position ="relative";
chkboxlabel.style.left="1em";
chkboxlabel.style.top="-4.5em"
 
var linktohelp = document.createElement ('a')
linktohelp.href= "http://mr.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:Input System";
linktohelp.title= "देवनागरीत लिहीण्यासाठी डावीकडील डबीत टिचकवा. लिपी बदलण्यासाठी Ctrl + m दाबा.";
linktohelp.appendChild( document.createTextNode('देवनागरी') );
chkboxlabel.appendChild(linktohelp);
chkboxlabel.appendChild(document.createElement('br'));
firstone.insertBefore(chkboxelement,nextone);
firstone.insertBefore(chkboxlabel,nextone);
firstone.style.position ="relative";
//firstone.style.top="-1.6em";
}
catch(ex)
{
//എറർ വന്നാൽ : തോമസൂട്ടീ വിട്ടോടാ...
}
 
}
//************************* ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ****************************
 
 
// add transliteration feature to search form also
var searchForm = document.getElementById('searchform');
if( searchForm != null ) {
try {
var searchBox = document.getElementById('searchInput');
// add IME checkbox control to searchForm
if (searchBox != null || searchForm != null) {
var element = document.createElement("input");
element.setAttribute("type","checkbox");
element.setAttribute("id","sbrealtime");
if (element.addEventListener)
element.addEventListener("click", rtClick, false);
else if (element.attachEvent)
element.attachEvent("onclick", rtClick);
// var labelcheckBox = document.createTextNode('देवनागरी');
var chkSpan = document.createElement("span");
chkSpan.setAttribute("id","spnRealtime");
var searchBody = document.getElementById('searchBody');
searchBody.appendChild(element);
searchBody.appendChild(chkSpan);
// searchForm.insertBefore(element,searchBox);
document.getElementById("sbrealtime").checked = realTime;
document.getElementById('spnRealtime').innerHTML = '<a href="http://mr.wikipedia.org/wiki/विकिपीडिया:Input System" title="Switches keyboard between Marathi and English">देवनागरी</a>';
// searchForm.insertBefore(chkSpan,searchBox);
// var p = document.createElement("p");
// p.setAttribute("style","width:100%;height:1px;");
// searchForm.insertBefore(p,searchBox);
}
}
catch(ex)
{
//എററിനെ ഓടിക്കുക.
}
if(searchBox) { addTranslit(searchForm,searchBox); }
}
// add transliteration feature to power search.
 
var powerSearchForm = document.getElementById('search');
if( powerSearchForm != null) {
var powerSearchBox = document.getElementById('lsearchbox');
if( powerSearchBox ) { addTranslit(powerSearchForm, powerSearchBox );}
} // add transliteration feature to move page.
 
var movePageForm = document.getElementById('movepage');
if( movePageForm != null ) {
var newTitleBox = document.getElementById('wpNewTitle');
if( newTitleBox ) {addTranslit(movePageForm, newTitleBox);}
var reasonBox = document.getElementById('wpReason');
if( reasonBox ) {addTranslit(movePageForm, reasonBox ); }
}
 
//വിക്കിപീഡിയ:കളരി
var kalariForm = document.getElementById('createbox');
if( kalariForm != null ) {
 
var kalariText = document.getElementsByName('title')[0];
if( kalariText ) {addTranslit(kalariForm, kalariText);}
}
 
//അപ്‌ലോഡ് താൾ
//********************
var upForm=document.getElementById('upload');
if(upForm)//ഈ ഫോം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണ്ട.
{
var upName=document.getElementById('wpDestFile');
var upComment=document.getElementById('wpUploadDescription');
if(upName) addTranslit(upForm,upName);
if(upComment) addTranslit(upForm,upComment);
}
//**************
//പവർ സേർച്ച്
//**************
/* var nsSearchForm=document.getElementById('powersearch');
if(nsSearchForm)
{
addTranslit(nsSearchForm,document.getElementsByName('search')[1]);
}*/
//**************
}
 
function addCheckbox(editform,textBox) {
 
 
if(editform==null||textBox==null) return;
 
try
{
var element = document.createElement("input");
element.setAttribute("type","checkbox");
element.setAttribute("id","realtime");
 
if (element.addEventListener)
element.addEventListener("click", rtClick, false);
else if (element.attachEvent)
element.attachEvent("onclick", rtClick);
 
var labelcheckBox = document.createTextNode('देवनागरीत लिहीण्यासाठी डावीकडील डबीत टिचकवा. लिपी बदलण्यासाठी Ctrl + m दाबा.');
editform.insertBefore(element,textBox);
document.getElementById("realtime").checked = realTime;
editform.insertBefore(labelcheckBox,textBox);
var p = document.createElement("p");
p.setAttribute("style","width:100%;height:1px;");
editform.insertBefore(p,textBox);
}
catch(ex)
{
//എററിനെ ഓടിക്കുക.
}
}
 
var imeStatus = false;
function processKeys(event) {
if (rtsupported) {
e = event || window.event;
 
var myKeyCode = 0;
var myShiftKey = false;
if( document.all ) { //IE
myKeycode = e.keyCode;
myShiftKey = e.shiftKey;
} else if ( document.getElementById || document.layers ) {
myKeyCode = e.which;
myShiftKey = (myKeyCode == 16)?true:false;
}
 
if ((e.keyCode == 13 && e.ctrlKey) || (e.which == 109 && e.ctrlKey))
{
realTime = !realTime;
lija_setCookie('hiWikiTranslit',realTime,1);//save in cookie
var chk = document.getElementById('realtime');
var chkSb = document.getElementById('sbrealtime');
if (chk) { chk.checked = realTime; }
if (chkSb) { chkSb.checked = realTime; }
return false;
}
else if ((e.keyCode >= 3328 && e.keyCode <= 3455) || (e.which >= 3328 && e.which <= 3455)) {
var chk = document.getElementById('realtime');
var spanSb = document.getElementById('spnRealtime');
var chkSb = document.getElementById('sbrealtime');
if (imeStatus == false || realTime) {
realTime = false;
if (chk) { chk.checked = realTime; chkSb.checked = realTime; spanSb.innerText = chkSb.checked }
imeStatus = true;
//alert('A Marathi input tool was detected. Disabling in-built transliteration. To turn it On again use Ctrl+M');
window.status='A Marathi input tool was detected. Disabling in-built transliteration. To turn it On again use Ctrl+M';//FF failure
// return false;
}
}
else if (realTime) {
imeStatus = false;
transliterateKey(event); // call transliteration function
}
}
}
var realTime=false;
 
function rtClick(event) {
realTime = !realTime;
lija_setCookie('hiWikiTranslit',realTime,1);//save in cookie
}
 
var rtsupported = false;
var error;
 
function checkrt(editform) {
try {
/*
var nav = navigator.userAgent.toUpperCase();
rtsupported = (nav.indexOf("GECKO") >= 0 || nav.indexOf("OPERA") >= 0 || nav.indexOf("SAFARI") >= 0);
*/
rtsupported = (document.selection != undefined)
if (!rtsupported) {
var element = document.createElement("TEXTAREA");
editform.appendChild(element);
if (element.selectionStart != undefined)
rtsupported = true;
editform.removeChild(element);
}
} catch (error) {}
}
 
//************************************
// ട്രാൻസ്‌ലിറ്ററേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കൂക്കി സപ്പോർട്ട് ചേർക്കാനുള്ള ശ്രമം
 
function lija_getCookie(cookieName)
{
if (document.cookie.length>0)
{
cookieStart=document.cookie.indexOf(cookieName + "=");
if (cookieStart!=-1)
{
cookieStart=cookieStart + cookieName.length+1;
cookieEnd=document.cookie.indexOf(";",cookieStart);
if (cookieEnd==-1) cookieEnd=document.cookie.length;
return unescape(document.cookie.substring(cookieStart,cookieEnd));
}
}
return "";
}
 
function lija_setCookie(cookieName,value,expiredays)
{
var exdate=new Date();
exdate.setDate(exdate.getDate()+expiredays);
document.cookie=cookieName+ "=" +escape(value)+"; path=/"+
((expiredays==null) ? "" : "; expires="+exdate.toGMTString());
}
 
//************************************
 
// add this line to your monobook.js to disable in-built transliteration - thanks to Sadik Khalid for this quick tip
// var userIMEEnabled = false; // paste this line to user monobook.js and remove // from the begining of this line
 
// check for user preference and load in-built transliteration tool
if(typeof(window.userIMEEnabled) == 'undefined') { addLoadEvent(addTextEvent); }
/*
</pre></nowiki>
*/
 
/*
==addLoadEvent==
<pre> */
function addLoadEvent(func)
{
addOnloadHook( func );
}
 
/* </pre> */
२३,३८७

संपादने