"विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/मराठीकरण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

**Expand watchlist to show all applicable changesसर्व होणारे बदल दाखवण्या करिता पहाऱ्याच्या सूचीचा विस्तार करा
**Number of edits to show in expanded watchlist:विस्तारीत पहाऱ्याच्या सूचीत किती संपादने दाखवावीत
*Searchशोधा
*Search
**Hits per page: प्रतीपान भेटी
**Lines per hit:प्रतिभेट ओळी
**Context per line: प्रतिओळ संदर्भ
**Search in these namespaces by default: (Main)या शीर्षकांत शोधणे प्रमाण करा
**Talkचर्चा
**Talk
**Userसदस्य
**User
**User talk सदस्य चर्चा
**Wikipediaविकिपीडिया
**Wikipedia
**Wikipedia talkविकिपीडिया चर्चा
**Wikipedia talk
**Imageचित्र
**Image
**Image talkचित्रचर्चा
**Image talk
**MediaWikiमाध्यमविकि
**MediaWiki
**MediaWiki talkमाध्यमविकि चर्चा
**MediaWiki talk
**Template साचा
**Template talktalkसाचा चर्चा
**Helpसाहाय्य
**Help
**Help talkसाहाय्य चर्चा
**Help talk
**Categoryवर्ग
**Category
**Category talktalkवर्ग चर्चा
*Miscइतर
*Misc
**Browser Defaultन्याहाळक-प्रमाण
**Browser Default
**Always सदा
**Never कधीच नको
**Threshold for stub display:अंकुरित दर्शना करिता ?
**Underline links: Never Always Browser defaultdefaultअधोरेखन: कधीच नको,न्याहाळक-प्रमाण
**Format broken links like this (alternative: like this?).या प्रमाणे तुटलेले दुवे जोडा(पर्याय: या प्रमाणे?)
**Justify paragraphsउतारा जस्टीफाय करा
**Justify paragraphs
**Auto-number headingsशीर्षकाचे स्वयंक्रमांकन
**Auto-number headings
**Show table of contents (for pages with more than 3 headings)तीन पेक्षा अधिक शीर्षके असलेल्या लेखात अनुक्रमणिका दाखवा
**Disable page caching पानसय अनुपलब्ध करा
**Enable "jump to" accessibility links उपलब्धतादुवे उपलब्ध करा
 
==माझी पहाऱ्याची सूची==
३३,१२७

संपादने