"विकिपीडिया:भाषांतर प्रकल्प/मराठीकरण" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

**Nostalgia (Preview)रम्यस्मृती(नोस्टालजिआ)शैली(झलक)
**Simple (Preview)साधी शैली (झलक)
*Mathगणित
*Math
**Always render PNG नेहमी PNGद्या
**HTML if very simple or else PNG-HTML जर खूप सोपे असेल तर किंवा PNG
**HTML if possible or else PNG-HTMLजर शक्य असेल तर किंवा PNG
**Leave it as TeX (for text browsers)-याला TeX असे राहूद्या (अक्षरी न्याहाळकांकरीता)
**Recommended for modern browsers-आधुनिक न्याहाळकां करिता
**MathML if possible (experimental)- MathMLजर शक्य असेलतर(प्रायोगिक)
**Limit images on image description pages to-चित्रवर्णन पानांवर चित्रांची मर्यादा
**Thumbnail size- नखाकार
*Date and Time-तारीख आणि वेळ
**Date formatतारीख शैली
**Date format
**No preference- प्राधान्यता नाही
**Time zone-वेळ विभागणी
**Server time-यंत्रभूत वेळ
**Local time-स्थानिक वेळ
**Offsetच्याबदली
**Offset
**Feel in the browserbrowserन्याहाळकाची शैली?
::The number of hours your local time differs from server time (UTC).यंत्रभूतवेळ आणि स्थानिक वेळेतील ताशी फरक
*Editingसंपादन
*Editing
**Rowsपंक्तिओळ
**Rows
**Columns स्तंभओळ
**Enable section editing via [edit] links विभाग संपादन[संपादन] दुव्याने उपलब्ध करा
**Enable section editing by right clickingclickingउजव्याटीचकीने संपादन उपलब्ध करा
**on section titles (JavaScript)विभाग शीर्षकावर (जावास्क्रिप्ट
**Edit pages on double click (JavaScript)दुटीचकीने पाने संपादीत करा (जावास्क्रिप्ट)
**Edit box has full widthwidthपुर्णरूंदीची संपादन खिडकी
**Show edit toolbar (JavaScript) संपादन औजारे दाखवा(जावास्क्रिप्ट)
**Show preview on first editपहिल्या संपादनात प्रसिद्धीपूर्व झलक दाखवा
**Show preview on first edit
**Show preview before edit boxboxझलक संपादन खिडकीच्या आधी दाखवा
**Add pages I create to my watchlistमी तयार केलेली पाने माझ्या पहाऱ्याच्या यादीत समाविष्ट करा
**Add pages I create to my watchlist
**Add pages I edit to my watchlistमी संपादीत केलेली पाने माझ्या पहाऱ्याच्या यादीत समाविष्ट करा
**Add pages I edit to my watchlist
**Mark all edits minor by defaultसरव संपादने छोटी असल्याचे प्रमाणित दर्शवा
**Mark all edits minor by default
**Use external editor by defaultdefaultबाह्यसंपादक प्रमाण करा
**Use external diff by defaultdefaultबाह्य ? प्रमाण करा
**Prompt me when entering a blank edit summarysummaryसंपादनसंक्षेप रिकामा असल्यास सूचीत करा
*Recent Changesअलीकडील बदल
*Recent Changes
**Titles in recent changes:
**Hide minor edits in recent changes
३३,१२७

संपादने