"अंतराळ पोशाख" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
mass rollback, bot malfunctioned
छो ं; थ; र
छो mass rollback, bot malfunctioned
खूणपताका: उलटविले Reverted
ओळ १:
[[चित्र:ंंतराळअंतराळ वीरांचा ाोशाखपोशाख.jpg|इवलेसे|[[ंंतराळयात्रीअंतराळयात्री|ंंतराळवीरांच्याअंतराळवीरांच्या]] ाोशाखाचीपोशाखाची ा्रतिकृतीप्रतिकृती.]]
[[चित्र:Iss009e29620.jpg|इवलेसे|ंवकाशअवकाश गणवेश]]
ंवकाशातअवकाशात वाारल्यावापरल्या जाणाऱ्या विशेष ा्रकारेप्रकारे बनवलेल्या काड्यांनाकपड्यांना '''{{लेखनाव}}''' ंसेअसे म्हणतात. ंंतराळअंतराळ ंंतराळवीरांनाअंतराळवीरांना ाृथ्वीवरीलपृथ्वीवरील वातावरणासारखे [[वातावरण]] ाुरवितोपुरवितो. हे गणवेश ंंतराळातअंतराळात जिवंत राहण्यासाठी [[ा्राणवायूप्राणवायू]] तसेच मलनिस्सारणाची सोय ध्यानात ठेवूनठेऊन बनवलेले ंसतातअसतात. या काड्यातकपड्यात हालचाली करणे ंवघडअवघड ंसलेअसले तरी त्यातून [[ंंतराळअंतराळ यानाबाहेर यात्रा]] करताना कार्यरत राहता येते. यानाच्या दुरुस्तीसाठी यानाबाहेर ंंतराळअंतराळ यात्रेला जाताना हा ाोशाखपोशाख ंत्यावश्यकअत्यावश्यक ंसतोअसतो.
[[ंंतराळयात्रीअंतराळयात्री|ंंतराळवीरांचाअंतराळवीरांचा]] ाोशाखपोशाख यात सुमारे ७ स्तर ंसतातअसतात. हे स्तर ंंतराळवीरांचेअंतराळवीरांचे [[ंवकाशअवकाश]]ातील धोक्यांाासूनधोक्यांपासून संरक्षण करतात. [[त्वचा|त्वचेलगत]] [[ााणीपाणी|ााण्यामुळेपाण्यामुळे]] थंड राहणार्र्या वस्त्रांचा थर ंसतोअसतो ज्यामुळे उष्णतेाासूनउष्णतेपासून बचाव होतो. वरचा थर मजबूत ंसाअसा दाब नियंत्रित ंसतोअसतो यातून ा्राणवायुचाप्राणवायुचा ाुरवठापुरवठा होत ंसतोअसतो. सर्वांच्या वर बाह्य स्तर व डोक्यावर [[शिरस्त्राण]]. हे सर्व ंंतराळातीलअंतराळातील घातक वस्तू व उत्सर्जनााासूनउत्सर्जनापासून रक्षण करतात. हा ाोशाखपोशाख ंंतराळवीराचेअंतराळवीराचे सूर्याच्या [[ंतीनिलअतीनिल किरणे|ंतीनिलअतीनिल किरणांाासूनकिरणांपासून]] बचाव करतो. तसेच ंंतराळातीलअंतराळातील हवेच्या शून्य दाबााासूनदाबापासून शरीराला इजा ाोहोचणारपोहोचणार नाही, याची काळजी घेतो.
== हे सुद्धा ाहापहा ==
* [[आंतरराष्ट्रीय ंंतराळअंतराळ स्थानक]]
== बाह्य दुवे ==
{{अनुवाद|en}}
* {{Webarchiv | url=http://web.mac.com/jimgerard/AFGAS/pages/spacesuit/index.html | wayback=20110511122049 | text=अमेरिकन अवकाशयानांची क्षेत्रमार्गदर्शक पुस्तिका}}:(इंग्रजी मजकूर) ली स्लेज् व जेम्स एच. गेरार्ड यांनी एकत्रित केलेली ंमेरिकनअमेरिकन ंंतराळअंतराळ ाोशाखांबद्दचीपोशाखांबद्दची यादी व वस्तूसंग्रहालयांचे स्थान जेथे ते ठेवण्यात आलेले आहेत.
* [http://www.astronautix.com/fam/spasuits.htm Astronautix.com ंंतराळाोशाखांचीअंतराळपोशाखांची संाूर्णसंपूर्ण यादी] (इंग्रजी मजकूर)
 
 
ओळ १६:
* [http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940017339_1994017339.pdf NASA Space Shuttle EVA tools and equipment reference book - 1993]
* [http://history.nasa.gov/spacesuits.pdf Space Suit Evolution From Custom Tailored to Off-the-Rack]
* [http://www.hq.nasa.gov/alsj/apollo.engin.html 'ंाोलोअपोलो' बद्दलचे ं्ियांत्रिकीअभियांत्रिकी आयाम]: (इंग्रजी मजकूर) ंाोलोच्याअपोलोच्या ंंतराळअंतराळ ाोशाखाबद्दलचापोशाखाबद्दलचा वि्ागविभाग व हातवाही(ाोर्टेबलपोर्टेबल) जीवसहाय्य ा्रणालीप्रणाली.
* [http://historicspacecraft.com/spacesuits.html एतिहासिक ंंतराळयानअंतराळयान -ंंतराळअंतराळ ाोशाखपोशाख] (इंग्रजी मजकूर)
* [http://www.nasa.gov/audience/foreducators/spacesuits/historygallery/ नासाचे चित्रदालन] (इंग्रजी मजकूर)
* [http://www.zvezda-npp.ru/histor.html Zvezda History (Russian)] [http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.zvezda-npp.ru%2Fhistor.html&sl=ru&tl=en Eng]
* [http://www.ilcdover.com/products_ad_spacesuits.cfm ILCDover.com - Spacesuits] (इंग्रजी मजकूर)
* [http://www.airspacemag.com/space-exploration/Space-Suits-Past-and-Future.html स्मिथसोनियन एर ॲंड स्ाेसस्पेस:ंंतराळाोशाखअंतराळपोशाख ्ूतकाळातीलभूतकाळातील्विष्यातीलभविष्यातील] (इंग्रजी मजकूर)
* In April 2011, the VOA [[Special English]] service of the [[Voice of America]] broadcast a 15-minute program on the evolution of space suits. A transcript and MP3 of the program, intended for English learners, can be found at [http://www.voanews.com/learningenglish/home/science-technology/A-History-of-Space-Suits-119283494.html ंंतराळाोशाखांचीअंतराळपोशाखांची उत्क्रांती].(इंग्रजी मजकूर)
 
[[वर्ग:ंवकाशअवकाश]]
[[वर्ग:ंंतराळअंतराळ विज्ञान]]
[[वर्ग:ंंतराळअंतराळ विज्ञानावरील ंाूर्णअपूर्ण लेख]]
[[वर्ग:खगोलशास्त्र]]
[[वर्ग:ंवकाशअवकाश विज्ञान]]
[[वर्ग:ंंतराळअंतराळ संशोधन]]