"अंतराळ पोशाख" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

आकारात कोणताही बदल नाही ,  २ महिन्यांपूर्वी
छो
ं; थ; र
छो (शुद्धलेखन (अधिक माहिती))
छो (ं; थ; र)
[[चित्र:अंतराळंंतराळ वीरांचा पोशाखाोशाख.jpg|इवलेसे|[[अंतराळयात्रींंतराळयात्री|अंतराळवीरांच्यांंतराळवीरांच्या]] पोशाखाचीाोशाखाची प्रतिकृतीा्रतिकृती.]]
[[चित्र:Iss009e29620.jpg|इवलेसे|अवकाशंवकाश गणवेश]]
अवकाशातंवकाशात वापरल्यावाारल्या जाणाऱ्या विशेष प्रकारेा्रकारे बनवलेल्या कपड्यांनाकाड्यांना '''{{लेखनाव}}''' असेंसे म्हणतात. अंतराळंंतराळ अंतराळवीरांनांंतराळवीरांना पृथ्वीवरीलाृथ्वीवरील वातावरणासारखे [[वातावरण]] पुरवितोाुरवितो. हे गणवेश अंतराळातंंतराळात जिवंत राहण्यासाठी [[प्राणवायूा्राणवायू]] तसेच मलनिस्सारणाची सोय ध्यानात ठेवून बनवलेले असतातंसतात. या कपड्यातकाड्यात हालचाली करणे अवघडंवघड असलेंसले तरी त्यातून [[अंतराळंंतराळ यानाबाहेर यात्रा]] करताना कार्यरत राहता येते. यानाच्या दुरुस्तीसाठी यानाबाहेर अंतराळंंतराळ यात्रेला जाताना हा पोशाखाोशाख अत्यावश्यकंत्यावश्यक असतोंसतो.
[[अंतराळयात्रींंतराळयात्री|अंतराळवीरांचांंतराळवीरांचा]] पोशाखाोशाख यात सुमारे ७ स्तर असतातंसतात. हे स्तर अंतराळवीरांचेंंतराळवीरांचे [[अवकाशंवकाश]]ातील धोक्यांपासूनधोक्यांाासून संरक्षण करतात. [[त्वचा|त्वचेलगत]] [[पाणीााणी|पाण्यामुळेााण्यामुळे]] थंड राहणार्र्या वस्त्रांचा थर असतोंसतो ज्यामुळे उष्णतेपासूनउष्णतेाासून बचाव होतो. वरचा थर मजबूत असांसा दाब नियंत्रित असतोंसतो यातून प्राणवायुचाा्राणवायुचा पुरवठााुरवठा होत असतोंसतो. सर्वांच्या वर बाह्य स्तर व डोक्यावर [[शिरस्त्राण]]. हे सर्व अंतराळातीलंंतराळातील घातक वस्तू व उत्सर्जनापासूनउत्सर्जनााासून रक्षण करतात. हा पोशाखाोशाख अंतराळवीराचेंंतराळवीराचे सूर्याच्या [[अतीनिलंतीनिल किरणे|अतीनिलंतीनिल किरणांपासूनकिरणांाासून]] बचाव करतो. तसेच अंतराळातीलंंतराळातील हवेच्या शून्य दाबापासूनदाबााासून शरीराला इजा पोहोचणाराोहोचणार नाही, याची काळजी घेतो.
== हे सुद्धा पहााहा ==
* [[आंतरराष्ट्रीय अंतराळंंतराळ स्थानक]]
== बाह्य दुवे ==
{{अनुवाद|en}}
* {{Webarchiv | url=http://web.mac.com/jimgerard/AFGAS/pages/spacesuit/index.html | wayback=20110511122049 | text=अमेरिकन अवकाशयानांची क्षेत्रमार्गदर्शक पुस्तिका}}:(इंग्रजी मजकूर) ली स्लेज् व जेम्स एच. गेरार्ड यांनी एकत्रित केलेली अमेरिकनंमेरिकन अंतराळंंतराळ पोशाखांबद्दचीाोशाखांबद्दची यादी व वस्तूसंग्रहालयांचे स्थान जेथे ते ठेवण्यात आलेले आहेत.
* [http://www.astronautix.com/fam/spasuits.htm Astronautix.com अंतराळपोशाखांचींंतराळाोशाखांची संपूर्णसंाूर्ण यादी] (इंग्रजी मजकूर)
 
 
* [http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19940017339_1994017339.pdf NASA Space Shuttle EVA tools and equipment reference book - 1993]
* [http://history.nasa.gov/spacesuits.pdf Space Suit Evolution From Custom Tailored to Off-the-Rack]
* [http://www.hq.nasa.gov/alsj/apollo.engin.html 'अपोलोंाोलो' बद्दलचे अभियांत्रिकीं्ियांत्रिकी आयाम]: (इंग्रजी मजकूर) अपोलोच्यांाोलोच्या अंतराळंंतराळ पोशाखाबद्दलचााोशाखाबद्दलचा विभागवि्ाग व हातवाही(पोर्टेबलाोर्टेबल) जीवसहाय्य प्रणालीा्रणाली.
* [http://historicspacecraft.com/spacesuits.html एतिहासिक अंतराळयानंंतराळयान -अंतराळंंतराळ पोशाखाोशाख] (इंग्रजी मजकूर)
* [http://www.nasa.gov/audience/foreducators/spacesuits/historygallery/ नासाचे चित्रदालन] (इंग्रजी मजकूर)
* [http://www.zvezda-npp.ru/histor.html Zvezda History (Russian)] [http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.zvezda-npp.ru%2Fhistor.html&sl=ru&tl=en Eng]
* [http://www.ilcdover.com/products_ad_spacesuits.cfm ILCDover.com - Spacesuits] (इंग्रजी मजकूर)
* [http://www.airspacemag.com/space-exploration/Space-Suits-Past-and-Future.html स्मिथसोनियन एर ॲंड स्पेसस्ाेस:अंतराळपोशाखंंतराळाोशाख भूतकाळातील्ूतकाळातीलभविष्यातील्विष्यातील] (इंग्रजी मजकूर)
* In April 2011, the VOA [[Special English]] service of the [[Voice of America]] broadcast a 15-minute program on the evolution of space suits. A transcript and MP3 of the program, intended for English learners, can be found at [http://www.voanews.com/learningenglish/home/science-technology/A-History-of-Space-Suits-119283494.html अंतराळपोशाखांचींंतराळाोशाखांची उत्क्रांती].(इंग्रजी मजकूर)
 
[[वर्ग:अवकाशंवकाश]]
[[वर्ग:अंतराळंंतराळ विज्ञान]]
[[वर्ग:अंतराळंंतराळ विज्ञानावरील अपूर्णंाूर्ण लेख]]
[[वर्ग:खगोलशास्त्र]]
[[वर्ग:अवकाशंवकाश विज्ञान]]
[[वर्ग:अंतराळंंतराळ संशोधन]]
८२,९८३

संपादने