"महादेव कोळी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१,३१८ बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
बदलांचा आढावा नाही
खूणपताका: मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन
No edit summary
खूणपताका: Reverted मोबाईल संपादन मोबाईल वेब संपादन अमराठी मजकूर
`½ãÖãªñÌã ‡ãŠãñßãè' Öãè ½ãÖãÀãÓ›È À㕾ãã¦ããèÊã ¡ãòØãÀãß ¼ããØãã¦ã ªã› ÌãÔ¦ããè ‡ãŠÂ¶ã
ÀãÖ¥ããžãã ‚ãããäªÌããÔããé¹ãõ‡ãŠãè †‡ãŠ •ã½ãã¦ã ‚ããÖñ. ½ãÖãªñÌã ‡ãŠãñßãè ½ã쌾ã¦ã: ¹ãì¥ãñ, ‚ãֽ㪶ãØãÀ
Ìã ¶ãããäÍã‡ãŠ ãä•ãÊÛãã¦ããèÊã ¹ããäÍÞã½ã ¹ã›á›¿ãã¦ããèÊã ¡ãòØãÀãß ¼ããØãã¦ã ‚ãããä¥ã Ÿã¥ãñ Ìã Àã¾ãØã¡
ãä•ãÊÛãã¦ã ÔãÛãã³ãèÞ¾ãã Üã㛽ã㩾ããÊãã ¹ãÌãæãÀãâØããâÞ¾ãã „¦ããÀãÌãÀ ÀãÖ¦ãã¦ã. ¹ãì¥ãñ ãä•ãÊÛããÞ¾ãã
‚ããضãñ¾ãñ‡ãŠ¡ãèÊã ¼ããØãã¦ã Ìã ¶ãããäÍã‡ãŠ ãä•ãÊÛããÞ¾ãã ¨¾ãâºã‡ãñŠÑÌãÀ, Ìã¥ããè ¹ã¾ãĦãÞãñ àãñ¨ãã¦ã
½ãÖãªñÌã‡ãŠãñßãè •ã½ãã¦ããèÞããè ÌãÔ¦ããè ‚ãã¤ß¦ãñ. ¾ãã ãäÌããäÍãÓ› ¹ãƪñÍããÊãã `‡ãŠãñßÌã¶ã' ‚ãÔãñ
½Ö¥ã¦ãã¦ã. ¾ãã ¼ãî-¹ãƪñÍãã¦ã ÔãÛãã³ãè ¹ãÌãæãÀãâØããâ¦ããèÊã „âÞã ãäØãÀãèãäÍãŒãÀñ ‚ãã¤ßî¶ã ¾ãñ¦ãã¦ã. „ªã.
 
==वस्तीस्थान==
 
अनामिक सदस्य