"विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

 
==संदर्भसूची==
*{{स्रोत पुस्तक
| पहिलेनाव = विश्वनाथ
| आडनाव = राजवाडे
| title = भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास
| भाषा = मराठी
| publisher = लोकवाङ्मयगृह
| year = २०१७
}}
 
* {{cite book
|last1 = भट
|first1 = भास्कर वामन
|year = २०१०
|title = राजवाडे-चरित्र
|edition = २री आवृत्ती
|location = धुळे
|publisher = वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ
|publication-date = १० जून २०१०
}}
 
* {{cite journal
| last1 = पोतदार
| access-date =
}}
 
* {{cite book
|last1 = भट
|first1 = भास्कर वामन
|year = २०१०
|title = राजवाडे-चरित्र
|edition = २री आवृत्ती
|location = धुळे
|publisher = वि. का. राजवाडे संशोधन मंडळ
|publication-date = १० जून २०१०
}}
 
 
* {{cite journal
| doi =
| access-date =
}}
 
*{{स्रोत पुस्तक
| पहिलेनाव = बाळाजी प्रभाकर
| आडनाव = मोडक
| title = शक व सन यांची तिथि व तारिखवार जंत्री
| भाषा = मराठी
| location = पुणे व कोल्हापूर
| publisher = बाळाजी प्रभाकर मोडक
| year = २०१७
}}
 
 
*{{स्रोत पुस्तक
| पहिलेनाव = विश्वनाथ
| आडनाव = राजवाडे
| title = भारतीय विवाह संस्थेचा इतिहास
| भाषा = मराठी
| publisher = लोकवाङ्मयगृह
| year = २०१७
}}