"२०२० मधील महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणू उद्रेक" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

छो
|xAxisTitle=दिनांक
|xAxisAngle=40
|x=९ मार्च, १० मार्च, ११ मार्च, १२ मार्च, १३ मार्च, १४ मार्च, १५ मार्च, १६ मार्च, १७ मार्च, १८ मार्च, १९ मार्च, २० मार्च, २१ मार्च, २२ मार्च, २३ मार्च, २४ मार्च, २५ मार्च, २६ मार्च, २७ मार्च, २८ मार्च, २९ मार्च, ३० मार्च, ३१ मार्च, १ एप्रिल, २ एप्रिल, ३ एप्रिल, ४ एप्रिल, ५ एप्रिल, ६ एप्रिल, ७ एप्रिल, ८ एप्रिल, ९ एप्रिल, १० एप्रिल, ११ एप्रिल, १२ एप्रिल, १३ एप्रिल, १४ एप्रिल, १५ एप्रिल, १६ एप्रिल, १७ एप्रिल, १८ एप्रिल, १९ एप्रिल
|yAxisTitle= प्रकरणांची संख्या
|legend=सूची
|y1= 2, 5, 11, 11, 19, 31, 33, 39, 41, 45, 48, 52, 64, 74, 97, 107, 122, 130, 153, 186, 203, 220, 302, 335, 423, 490, 635, 748, 868, 1018, 1135, 1364, 1574, 1761, 1982, 2334, 2684, 2916, 3202,3320, 3648, 4200
|y1Title= एकूण पुष्टी केलेली प्रकरणे
|yGrid= |xGrid=
|xAxisAngle=40
|type=rect
|x=९ मार्च, १० मार्च, ११ मार्च, १२ मार्च, १३ मार्च, १४ मार्च, १५ मार्च, १६ मार्च, १७ मार्च, १८ मार्च, १९ मार्च, २० मार्च, २१ मार्च, २२ मार्च, २३ मार्च, २४ मार्च, २५ मार्च, २६ मार्च, २७ मार्च, २८ मार्च, २९ मार्च, ३० मार्च, ३१ मार्च, १ एप्रिल, २ एप्रिल, ३ एप्रिल, ४ एप्रिल, ५ एप्रिल, ६ एप्रिल, ७ एप्रिल, ८ एप्रिल, ९ एप्रिल, १० एप्रिल, ११ एप्रिल, १२ एप्रिल, १३ एप्रिल, १४ एप्रिल, १५ एप्रिल, १६ एप्रिल, १७ एप्रिल, १८ एप्रिल, १९ एप्रिल
|yAxisTitle=नवीन पुष्टी झालेल्या प्रकरणांची संख्या
|legend=सूची
|y=1, 1, 0, 6,3,12,5,6,3,3,3,5,11,8,7,15,35,0,29,27,6,21,47,48,33,0,115,0,258,120,150,117,229,210,187,224,352,350,232,286,118,328,552
|y1Title=नवीन रुग्ण प्रति दिवस
|yGrid= |xGrid=
|xAxisAngle=40
|type=rect
|x=९ मार्च, १० मार्च, ११ मार्च, १२ मार्च, १३ मार्च, १४ मार्च, १५ मार्च, १६ मार्च, १७ मार्च, १८ मार्च, १९ मार्च, २० मार्च, २१ मार्च, २२ मार्च, २३ मार्च, २४ मार्च, २५ मार्च, २६ मार्च, २७ मार्च, २८ मार्च, २९ मार्च, ३० मार्च, ३१ मार्च, १ एप्रिल, २ एप्रिल, ३ एप्रिल, ४ एप्रिल, ५ एप्रिल, ६ एप्रिल, ७ एप्रिल, ८ एप्रिल, ९ एप्रिल, १० एप्रिल, ११ एप्रिल, १२ एप्रिल, १३ एप्रिल, १४ एप्रिल, १५ एप्रिल, १६ एप्रिल, १७ एप्रिल, १८ एप्रिल, १९ एप्रिल
|yAxisTitle=मृत्यू संख्या
|legend=सूची
|y=0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 7, 7, 12, 8, 25, 13, 17, 22, 11, 18, 9, 7, 10, 12
|y1Title=मृत्यू प्रति दिवस
|yGrid= |xGrid=
|yAxisTitle=संख्या
|legend=सूची
|x=८ मार्च,९ मार्च, १०मार्च, ११ मार्च, १२ मार्च, १३ मार्च,१४ मार्च,१५ मार्च, १६ मार्च, १७ मार्च, १८ मार्च,१९ मार्च,२० मार्च, २१ मार्च, २२ मार्च, २३ मार्च, २४ मार्च,२५ मार्च, २६ मार्च, २७ मार्च, २८ मार्च, २९ मार्च, ३० मार्च, ३१ मार्च, १ एप्रिल, २ एप्रिल, ३ एप्रिल, ४ एप्रिल,५ एप्रिल, ६ एप्रिल, ७ एप्रिल, ८ एप्रिल, ९ एप्रिल, १०एप्रिल, ११ एप्रिल, १२ एप्रिल, १३ एप्रिल,१४ एप्रिल, १५ एप्रिल, १६ एप्रिल, १७ एप्रिल, १८ एप्रिल, १९ एप्रिल
|y1=0,2,5,10,14,17,31,33,39,41,45,49,54,64,74,97,107,122,130,153,186,203,220,302,302,423,490,635,748,868,1018,1135,1364,1574,1761,1982,2334,2684,2916,3202
|y2=0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,2,2,3,3,4,4,4,4,4,4,4,20,26,32,45,52,64,72,97,110,127,149,160,178,187,194
६,५३६

संपादने