"तेलुगू लिपी" च्या विविध आवृत्यांमधील फरक

१,८०० बाइट्सची भर घातली ,  १ वर्षापूर्वी
→‎व्यंजने: तक्ता जोडला.
(→‎व्यंजने: तक्ता जोडला.)
 
==व्यंजने==
{| class="wikitable" cellpadding="4" cellspacing="0"
|- align="center"
! Character || देवनागरी
! Character || देवनागरी
! Character || देवनागरी
! Character || देवनागरी
! Character || देवनागरी
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | క || क
| style="font-size:14pt;" | ఖ || ख
| style="font-size:14pt;" | గ || ग
| style="font-size:14pt;" | ఘ || घ
| style="font-size:14pt;" | ఙ || ङ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | చ || च
| style="font-size:14pt;" | ఛ || छ
| style="font-size:14pt;" | జ || ज
| style="font-size:14pt;" | ఝ || झ
| style="font-size:14pt;" | ఞ || ञ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | ట || ट
| style="font-size:14pt;" | ఠ || ठ
| style="font-size:14pt;" | డ || ड
| style="font-size:14pt;" | ఢ || ढ
| style="font-size:14pt;" | ణ || ण
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | త || त
| style="font-size:14pt;" | థ || थ
| style="font-size:14pt;" | ద || द
| style="font-size:14pt;" | ధ || ध
| style="font-size:14pt;" | న || न
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | ప || प
| style="font-size:14pt;" | ఫ || फ
| style="font-size:14pt;" | బ || ब
| style="font-size:14pt;" | భ || भ
| style="font-size:14pt;" | మ || म
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | య || य
| style="font-size:14pt;" | ర || र
| style="font-size:14pt;" | ల || ल
| style="font-size:14pt;" | వ || व
| style="font-size:14pt;" | ళ || ळ
|- align="center"
| style="font-size:14pt;" | శ || श
| style="font-size:14pt;" | ష || ष
| style="font-size:14pt;" | స || स
| style="font-size:14pt;" | హ || ह
| style="font-size:14pt;" | ఱ || ऱ
|}
 
==बाराखडी==
१२८

संपादने