सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२८°४४′१८″S २४°४५′५०″E