सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°३५′२४″N ८८°१८′३६″E