सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

३३°५७′२९″S २५°३६′०″E