सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°५४′३६″N ८८°२३′२४″E