सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°५३′५२″N ९५°५७′१७″E