सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२७°३९′९″N ८५°१७′२३″E