सह-अंशांची(कोऑर्डिनेटस्) माहिती

२२°४८′२३″N ८१°४४′५८″E