पुस्तक स्रोत

पुस्तक स्रोत शोधा

दिलेला ISBN (आंतरराष्ट्रीय प्रमाण पुस्तक क्रमांक) चुकीचा वाटतो आहे; स्रोतातून उतरवून घेताना चूक झाली असेल, पुन्हा तपासा.

खालील यादीत नवी आणिजुनी पुस्तके विकणाऱ्या संकेतस्थळाचे दुवे आहेत,आणि त्यात कदाचित आपण शोधू पहात असलेल्या पुस्तकाची अधिक माहिती असेल: