विद्युतभार (electric charge)

आण्विक कणांची स्वायत्त आणि मुलभूत विशेषता. ही त्यांची विद्युतचुंबकीय क्रिया-प्रतिक्रिया ठरविते.