हे पान ट्विंकल नावाच्या अवजाराची माहिती देतेसंपादन करा

  • ट्विंकल हे अवजार इंग्रजी विकिवर सुचालन साचे लावणे, प्रचालकीय कामे करणे, उत्पात परतवणे इ. साठी वापरले जाते.
  • मराठीवर याचा फक्त उत्पाताशी लढण्यासाठीचा भाग वापरता येतो.