विकिपीडिया:विकिपीडियाच्या स्वरूपाविषयीचे प्रश्न

विकी म्हणजे काय ?संपादन करा

विकी हा एकमेकांना जोडलेल्या महाजालावरील पानांचा समूह आहे. ही पाने कुणीही व्यक्ती, केव्हाही आणि ([महाजाल] वापरण्याची सोय असल्यास) कुठूनही पाहू शकते, तसेच त्यात बदलही करू शकते.

विकिपीडिया म्हणजे काय ?संपादन करा

ह्याला विकिपीडिया का म्हणतात ?संपादन करा

विकिपीडिया ही विकी आणि इंग्रजी एनसायक्लोपीडिया (encyclopedia) या शब्दांची संधी आहे.

विकिपीडियाचे उद्दिष्ट काय आहे ?संपादन करा