विकिपीडिया:वनस्पती/इंग्लिश-मराठी विकिसंज्ञा

खालील तक्ता उदाहरणा करिता आहे बदलणे गरजेचे आहे

साचांमध्ये प्रयूक्त संज्ञासंपादन करा

इंग्लिश मराठी प्रयूक्ती
en:Template:WPBannerMeta/class WPBannerMeta/श्रेणी row 1, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/collapsed WPBannerMeta/कोलॅप्स]] row 2, cell 3
en:Template:Pagetype पानप्रकार]] row 2, cell 3
en:Template:Transclude आंतर्न्यास]] row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/importance /महत्व]] row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/importancescale /महत्वमापक]] row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta/qualityscale /दर्जामापक row 2, cell 3
en:Template:Yesno होयनाही row 2, cell 3
en:Template:WPBannerMeta [[विपीमेटामथळाफलक row 2, cell 3
en:Template: row 2, cell 2]] row 2, cell 3
en:Template: row 2, cell 2]] row 2, cell 3