वाव म्हणजे खाली उतरण्यास पायऱ्या असलेली गुजराती पद्धतीची विहीर होय. वाव या शब्दाला मराठीमध्ये बारव, बाव, बावडी अशीही नावे आहेत. 

पायऱ्या असलेली विहीर

हे सुद्धा बघासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा