मुख्य मेनू उघडा
Annual Average Temperature Map.jpg

वातावरणशास्त्र(Climatology) हे एक वातावरण व त्यात होणारे बदल यांचे अभ्यास करण्याचे शास्त्र आहे.