विष्णू अवतारांपैकी वराह हा एक अवतार मानला गेला आहे. वराह (डुक्कर) हा एक प्राणी आहे. हा पाळला जातो. तसेच जंगलात राहणाऱ्या डुकराला रानडुक्कर म्हणतात.

वराह पालन