वन्यजीव संरक्षण (परीशिष्ट) कायदा

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा,१९७२

 वन्यजीवांची अवैध शिकार आणि तस्करी रोखण्यासाठी भारत सरकारने वन्यजीव (संरक्षण) कायदा,१९७२ पारित केला.