बेरीजेच्या विरुद्ध गणितीय प्रक्रिया.

३ - २ = १

५ - ७ = -२