बेरीजेच्या विरुध्द गणितीय प्रक्रीया.

३ - २ = १

५ - ७ = -२