लोहित जिल्हा

भारताच्या अरुणाचल प्रदेश राज्यातील जिल्हा.