लेफ्टनंट जनरल (अंग्रेज़ी: Lieutenant General) हे भारतीय सेनेमध्ये जनरलच्या खालोखाल असलेले पद आहे.