लिरा हे इटलीचे पूर्वीचे चलन होते. आता युरोने त्याची जागा घेतली आहे जे अनेक युरोपिय राष्ट्रांचे चलन आहे.