९० अंशांपेक्षा कमी मापाच्या कोनास लघुकोन म्हणतात.

Angle obtuse acute straight.svg

लघुकोन: a < ९० अंश