रमेश चंद्र लाहोटी

भारताचे ३५ वे सरन्यायाधीश

रमेश चंद्र लाहोटी हे भारताचे पस्तिसावे सरन्यायाधीश होते. हे १ जून २००४ पासुन १ नोव्हेंबर २००५ या कालावधीत सरन्यायाधीश होते.