रंगभार हा क्वार्क आणि ग्लुओन चा गुणधर्म आहे . रंगभार आणि दररोजच्या वापरातील रंग या शब्दाचा काहीही संबंध नाही . क्वर्क्स ना अन्तीक्वर्क्स असतात .

हेही पहासंपादन करा

संदर्भ व नोंदीसंपादन करा

संदर्भ पुस्तकेसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा