यूटीसी+५:४० ही यूटीसी पासून ५ तास ४० मिनिटे पुढे असणारी प्रमाणवेळ आहे.

यूटीसी+५:४०
UTC hue4map X world Robinson.png
  यूटीसी+५:४० ~ – संपूर्ण वर्ष
(मागे) यूटीसी + (पुढे)
१२ ११ १० ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ ०१ ०० ०१ ०२ ०३ ०४ ०५ ०६ ०७ ०८ ०९ १० ११ १२ १३ १४
०९३० ०४३० ०३३० ०३३० ०४३० ०५३० ०६३० ०८३० ०९३० १०३० ११३०
०५४५ १२४५
गडद घटेने दाखवलेले भाग उन्हाळी वेळ पाळतात. मुख्य प्रमाणवेळ मूळ रंगाने दाखवली आहे.
रेखावृत्ते
मध्यान्ह रेखांश

ही वेळ काठमांडुच्या रेखांशाप्रमाणे प्रमाणवेळ असून १९८६पर्यंत ही वेळ नेपाळमध्ये प्रमाणवेळ धरली जात असे.

१९८६ नंतर नेपाळी प्रमाणवेळ यूटीसी+५:४० ही निश्चित करण्यात आली.