मेबिबाइट हे द्विअंकीय माहितीमापनाचे एकक आहे. १ मेबिबाइट = २२० बाइट.