मालदीव ध्वज २५ जुलै १९६५ रोजी स्वीकारला गेला.

मालदीवचा ध्वज
मालदीवचा ध्वज
नाव मालदीवचा ध्वज
वापर राष्ट्रीय ध्वज
आकार २:३
स्वीकार २५ जुलै १९६५

हे सुद्धा पहासंपादन करा